logo_v02   Competent In Volunteering, Competent In Life 

   Kompetentný v dobrovoľníctve, kompetentný v živote

Hlavným poslaním projektu bolo začleniť mladých ľudí so znevýhodnením do rôznych dobrovoľníckych aktivít a tak ich integrovať do spoločnosti. V projekte sme plánovali uznať kompetencie a zručnosti nadobudnuté počas dobrovoľníctva a zvýšiť tak šancu mladých ľudí zamestnať sa. Našim cieľom bolo tiež informovať o nástrojoch uznávania zručností a kompetencií získaných počas dobrovoľníctva, ktoré už existujú v krajinách Európy.

 

Zapájanie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva

Do dobrovoľníctva sme v troch krajinách zapojili 75 mladých ľudí so znevýhodnením. Išlo o ľudí s postihnutím, nezamestnaných, ľudí zo sociálne a ekonomicky slabého prostredia, odchovancov detských domovov, ľudí so psychickým ochorením. Vykonávali administratívne práce, prácu na PC, venovali sa chorým deťom, doučovali organizovali a asistovali na seminároch a iné. Informácie, skúsenosti, odporúčania k manažmentu a zapájaniu mladých ľudí do dobrovoľníctva sme zhrnuli v publikácii Podporujme inklúziu v dobrovoľníctve. Odporúčania týkajúce sa práce s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami s nedostatkom príležitostí.

Tréning Manažment mladých dobrovoľníkom a dobrovoľníčok so znevýhodnením

Tréning Manažment mladých dobrovoľníkom a dobrovoľníčok so znevýhodnením. V krajinách zapojených do projektu sme pripravili tréningové materiály a zrealizovali tréningy pre 36 koordinátorov dobrovoľníkov, ktorí môžu koordinovať mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením vo svojich organizáciách. Na Slovensku sme vytvorili 15-hodinový akreditovaný tréning, ktorý budeme ponúkať organizáciám v ďalších rokoch ako nadstavbu akreditovaného tréningu Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Internetová stránka www.civcil.eu 

V projekte sme vytvorili stránku www.civcil.eu, ktorá poskytuje informácie o existujúcich nástrojoch určených na uznávanie kompetencií a zručností získaných vďaka dobrovoľníctvu v európskych krajinách.

Online nástroje na meranie, validáciu a uznávanie zručností získaných z dobrovoľníctva  

V krajinách zapojených do projektu sme vytvorili alebo/a vylepšili online nástroje, ktoré uznávajú, validujú a potvrdia kompetencie získané počas dobrovoľníctva.

Slovensko: D-zručnosti pre zamestnanie je online nástroj, ktorý ponúka získanie Certifikátu D-zručnosti pre zamestnanie a Potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a zručností získaných z dobrovoľníctva. Certifikát vystavuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Potvrdenie vydáva organizácia, kde dobrovoľníci a dobrovoľníčky pôsobia. Ide o online nástroj, vďaka ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a overia kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli.

D-zručnosti pre zamestnanie bol jedným z hlavných výsledkov projektu VOLWEM – Volunteering as Way to Employment – Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu. Projekt sa realizoval v období október 2012 – september 2014. Tento online nástroj sme vylepšili  po viac ako dvojročnej skúsenosti v projekte CIVCIL. Doplnili sme príklady, ako dobre vyplniť formulár D-zručností a vytvorili sme na základe skúseností partnerov z Chorvátska a Rumunska aj možnosť vystavenia Potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a získaných zručnostiach, ktoré môže vydať dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam organizácia.

Chorvátsko a Rumunsko:  vďaka projektu sme vytvorili online nástroje adaptované na podmienky oboch krajín.

Chorvátsky online nástroj:  http://kompetencije.volontiram.info/

Rumunský online nástroj:  www.hartavoluntariatului.ro

 

Zoznam výstupov projektu

Publikácie:

Tréningové materiály:

Online nástroje: 

 Prehľad o online nástrojoch v Európe:

Letáky projektu:

Tlačové správy:

 

Obdobie medzinárodného projektu:

  • marec 2015 – február 2017

Koordinátor medzinárodného projektu:

  • Slovensko: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 

Partneri medzinárodného projektu:

  1. Slovensko:   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  2. Chorvatsko: Chorvátska Iniciatíva ´Citizens Democratic Initiative Project´
  3. Rumunsko:  Pedagogické lýceum Gheorghe Sincai v Zalau v Rumunsku
  4. Chorvatsko: Dobrovoľnícke centrum v Osijeku, Chorvátsko
  5. Rumunsko:  Dobrovoľnícke centrum v Cluji, Rumunsko
logologo_UMB_CB_splavi_20logoLOGO_Liceul_Pedagogic_Gheorghe_Sincai_Zalau_300x300volonterski_centar_logo1_malisigla_cvcn

Zameranie medzinárodného projektu:

  • zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením.

 

logo_v02

Prioritami projektu sú sociálna inklúzia, resp. začlenenie mladých ľudí so znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníctva a uznanie kompetencií a zručností nadobudnutých, ktoré v dobrovoľníctve získajú.

To sa uskutoční vďaka vytvoreniu a adaptovaniu online nástrojov, ktoré potvrdia kompetencie získané z dobrovoľníctva a umožnia ich využitie pri hľadaní zamestnania.

Na Slovensku takýto nástroj Platforma vytvorila v roku 2014 – D-zručnosti pre zamestnanie.

Partnerom v Chorvátsku a v Rumunsku umožní tento projekt vytvoriť online nástroje adaptované na ich podmienky v ich krajinách. Spoločne tiež vytvoríme európsku stránku, kde predstavíme nástroje existujúce v našich a iných európskych krajinách.

Druhou časťou projektu je vytvorenie osnov a tréningových materiálov, ale aj samotná realizácia tréningov manažmentu dobrovoľníkov zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. Tieto tréningy majú za cieľ vyškoliť organizácie pre prácu s ľuďmi s určitou formou znevýhodnenia a následné aktivizovanie tejto skupiny ľudí ako dobrovoľníkov.

Očakávaným výsledkom projektu nebude len samotné zapojenie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva, ale aj zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením v organizáciách a propagácia dobrovoľníctva v krajinách participujúcich na projekte.

 

Webová stránka medzinárodného projektu: http://www.civcil.eu/

Leták projektu: CIVCIL-Kompetentní v dobrovoľnictve, kompetentní v živote 

 

Projekt je podporovaný programom Európskej únie

resized__250x70_erasmus_logo_mic