Tento výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce vychádza z priemernej hrubej mzdy podľa tried zamestnaní. Priemernú hrubú mzdu podľa tried zamestnaní za predchádzajúci rok každoročne ku koncu júna zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Prehľad obsahuje 10 hlavných mzdových tried podľa hlavných tried zamestnaní. Podľa tried zamestnaní vyberie prijímateľ ku každej dobrovoľníckej práci príslušnú triedu. Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ vychádza z priemernej hodinovej mesačnej mzdy príslušnej triedy za predchádzajúci rok, resp. za rok, ku ktorému Štatistický úrad SR vydal publikáciu k štruktúre mzdy. (Do konca júna 2020 bude prijímateľ vychádzať z publikácie za rok 2018, keďže za rok 2019 bude publikácia zverejnená v júni 2020.) Počet hodín dobrovoľníckej práce vykonanej pre projekt sa vynásobí priemernou hrubou hodinovou mzdou príslušnej triedy.

Tabuľku obsahujúcu priemernú hrubú mzdu podľa tried zamestnaní je možné nájsť:

  • v publikáciách ŠÚ SR týkajúcich sa nákladov na mzdy. Môžete ich nájsť tu,
  • na hlavnej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk
    (menu Štatistiky – submenu Demografia a sociálne štatistiky – submenu náklady práce – napravo menu Publikácie. Tu nájdete publikáciu Štruktúra miezd v SR (rok 20XX). Štruktúra miezd za rok 2018 je tu. Stiahnete si zazipovaný dokument. Otvoríte dokument Tabuľky a v hárku 1 2. nájdete tabuľku T1).

Príklad:

Podľa tried zamestnaní vyberie prijímateľ ku každej dobrovoľníckej práci príslušnú triedu. Tabuľka za rok 2018 vyzerá takto:

ekonomicka hodnota T1 2020

Napríklad ak pôjde o prácu deťmi v krízových centrách, v ktorých dobrovoľníci a dobrovoľníčky vykonávajú doučovanie detí, pôjde o kvalifikovaných pracovníkov alebo budú vykonávať  inú prácu priamo s klientmi  a klientkami v teréne, pôjde o kvalifikovaných pracovníkov (trieda 7). Ak budú dobrovoľníci   a dobrovoľníčky vykonávať čistiace práce, pôjde o triedu 9. Ak budú roznášať kávu a čaj pacientov v nemocnici, či usmerňovať účastníkov festivalu, pôjde o triedu 5. Ak budú pomáhať ako IT špecialisti a pod., bude to trieda 3. Odporúča sa, aby prijímatelia dobre zdôvodnili v dokumente, kde opisujú činnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, aj ich zaradenie do príslušnej platovej triedy.

Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ postupuje takto: Piati dobrovoľníci a dobrovoľníčky počas projektu v roku 2020 odpracovali spolu 165 hodín doučovania predmetov prvého a druhého stupňa základnej školy detí do 14 rokov v krízovom centre (trieda 7). 165 hodín x 6,52 Eur = 1 075,80 Eur. Suma  1 075,80 Eur tvorí ekonomickú hodnotu dobrovoľníckej práce všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte.