SoVol je oficiálnou skratkou názvu projektu zameraného na zlepšenie kvality v tzv. sociálnom dobrovoľníctve (z anglického social volunteering).

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť kapacitu sociálnych zariadení v strednej a východnej Európe poskytovať kvalitné služby pre znevýhodnené skupiny ľudí, napríklad pre ľudí ohrozených chudobou, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím či ľudí pochádzajúcich z národnostných menšín.

Východisková situácia

Sociálne zariadenia vo východnej a strednej Európe veľmi podobným spôsobom ovplyvnil komunizmus. Zastavil rozvoj občianskej spoločnosti a aj spontánne dobrovoľnícke aktivity. Dobrovoľníctvo – ak sa vôbec odohrávalo – nebolo veľmi dobrovoľné a konalo sa pod kontrolou štátu. Napriek spoločenským zmenám ešte aj dnes veľa sociálnych zariadení – najmä tých verejných – nerozumie hodnote dobrovoľníctva a nechápe, že dobrovoľníci môžu zariadeniu priniesť zlepšenie kvality poskytovaných služieb. Výsledkom je, že občania často považujú sociálne zariadenia za uzavreté a za miesta, kde nemôžu byť aktívni.
Všeobecne však platí, že v súčasnosti sa čoraz viac ľudí zapája do rôznych občianskych či verejno-prospešných aktivít a svoje uplatnenie nachádzajú v dobrovoľníckych programoch rôznych mimovládnych neziskových organizácií, ktoré by bez ich pomoci nemohli dobre fungovať. Dobrovoľníctvo však nie je výhodné len pre organizácie, dobrovoľníci totiž vďaka nemu získavajú nové zručnosti, skúsenosti a cenné kontakty. Kvalitne organizované dobrovoľnícke programy majú obrovský dopad aj na miestne komunity a na sociálny kapitál krajín, kde sa uskutočňujú. Napriek tomu, že všetky tieto prínosy dobrovoľníctva sú pomerne známe, ešte stále existuje veľa sociálnych zariadení, ktoré s dobrovoľníkmi pracovať nevedia.

Trvanie projektu:
  • 1.9. 2016 – 31.8. 2019

Webstránka projektu: https://sovol.wordpress.com/

Koordinátor projektu:

Partneri projektu:

  1. Slovensko: Banská Bystrica, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, www.dobrovolnickecentra.sk
  2. Chorvátsko: Rijeka, Udruga za razvoj civilnog drustva SMART, www.smart.hr,
  3. Poľsko:  Warsawa, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (SCW), www.wolontariat.waw.pl,
  4. Rumunsko: Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat, Cluj-Napoca, www.provobis.ro
  5. Holandsko: Utrecht, Movisie – Kennis En Advies Voor Maatschappelijke Ontwikkeling, www.movisie.nl

partners logos

download

Publikácie:

pdfDOBROVOĽNÍCTVO V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Sprievodca tvorbou dobrovoľníckeho programu (BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. - FRIMMEROVÁ, A. - ŠOLCOVÁ, J. 2019, Stupava: PDCO, ISBN: 978-80-973034-2-6978-80-973034-2-6)

pdfMeranie a komunikácia vplyvu dobrovoľníctva v zariadeniach sociálnych služieb.(Ioana Bere – Diana Bere – Corina Pintea, 1. vydanie – Budapest : Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering Hungary - Centre of Social Innovation, 2019. – ISBN 978-615-81208-0-7)

pdfPrínosy dobrovoľníctva v zariadeniach sociálnych služieb.  Príručka pre trénerov a trénerky k realizácii scitlivujúceho  workshopu pre prijímateľov a pracovníkov zariadení sociálnych služieb a členov komunít. (Monika Bełdowska, Dariusz Pietrowski, 1. vydanie. – Budapešť: Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering Hungary - Centre of Social Innovation,2019)

pdfTréning pre koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v zariadeniach sociálnych služieb. Príručka pre trénerov a trénerky. (Borbála Hadrévy - Mónika Mátyás, 1. vydanie – Budapest: Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering Hungary - Centre of Social Innovation, 2019).

pdfTréning pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v zariadení sociálnych služieb. Príručka pre trénerov a trénerky. (Tamara Fabac – Marta Hause1. vydanie – Budapest: Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering Hungary - Centre of Social Innovation, 2019).

pdfTréning pre sprievodcov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v zariadeniach sociálnych služieb. Príručka pre trénerov a trénerky. (Borbála Hadrévy - Mónika Mátyás, 1. vydanie – Budapest: Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering Hungary - Centre of Social Innovation, 2019).

Správy o projekte:

2016, november / V zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku posilníme kvalitu dobrovoľníctva.

2017, august / Zaujímavosti zo zrealizovaného prieskumu

Ďalšie zrealizované aktivity:

 
 
 
BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE 
prostredníctvom rozvoja dobrovoľníckych programov v sociálnych zariadeniach v strednej a východnej Európe – SoVol.
 
Projekt je podporený z programu Erasmus +, podprogramu Strategické partnerstvá.
 
erasmus_logo_mic