Platforma dlhodobo pôsobí aj v oblasti edukácie a rozvoja kľúčových zručností v oblasti dobrovoľníckej praxe. Vo svojej ponuke má niekoľko tréningových programov, ktoré majú za cieľ zvyšovať kvalitu manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pričom združuje odborníkov a odborníčky, ktoré sa dlhoročne venujú praxi, teórii a legislatíve dobrovoľníctva. 

Svoju ponuku Platforma najnovšie rozšírila aj o kurzy prebiehajúce v online prostredí, čím sa stávajú ešte dostupnejšie pre kohokoľvek na Slovensku. Obsahovo zodpovedajú rozsahu klasických osobných tréningov, pričom obsahujú aj osobné konzultácie.

Jednotlivé kurzy otvára Platforma pre širokú verejnosť, pričom k dispozícii je aj realizácia súkromných kurzov pre školy, organizácie či zariadenia.
Aktuálne tréningy v ponuke:

 

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Tréning je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Tréning poskytuje náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/-čkami. Vytvára priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmii, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.
Prejsť na stránku tréningu.

 

Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018). Cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci s deťmi a mládežou v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania - pracovníci a pracovníčky s mládežou (dobrovoľní aj platení), pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne: učitelia a učiteľky materských, základných a stredných škôl s akýmkoľvek vyučovacím predmetom, majstri a majsterky odborného výcviku, vychovávatelia a vychovávateľky. U účastníkov sa predpokladá záujem a pozitívny postoj k téme dobrovoľníctva.
Prejsť na stránku tréningu.

 

Meranie a komunikácia vplyvu dobrovoľníctva

Cieľom tréningu je rozvinúť vedomosti a zručnosti účastníkov a účastníčok v oblasti zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva. Tréning je určený koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pracovníkom a pracovníčkam s mládežou zaoberajúcich sa témou vplyvu dobrovoľníctva, ľuďom pracujúcim v mimovládnych organizáciách, ale aj v samospráve či štátnej správe, ktorí chcú preukázať prínosy svojho dobrovoľníckeho programu pre rôzne cieľové skupiny, vedieť získať relevantné kvantitatívne údaje a interpretovať kvalitatívne hodnotenia vo vzťahu k výsledkom dobrovoľníckeho programu, zlepšovať svoje dobrovoľnícke programy na základe kvalitného zhodnotenia doterajšieho fungovania ako i presvedčivo komunikovať verejnosti, partnerom či donorom vplyv dobrovoľníckeho programu.
Prejsť na stránku tréningu.

 

Manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením

Účastníci a účastníčky získajú zručnosť v komunikácii s mladými ľuďmi so znevýhodnením, naučia sa o špecifikách vhodného pracovného prostredia a vhodných pracovných vzťahoch pri práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením, dokážu nastaviť a identifikovať vhodnú stratégiu práce s touto cieľovou skupinou, vhodné dobrovoľnícke pozície a benefity dobrovoľníctva a budú ovládať prvky manažmentu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami so znevýhodnením. Vzdelávanie je určené osobám pracujúcim alebo so záujmom pracovať s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami so znevýhodnením v oblasti verejnej správy, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách v rôznych oblastiach -v sociálnej oblasti, životnom prostredí, kultúre, v oblasti práce s deťmi a mládežou, vzdelávania, ľudských práv a pod.
Prejsť na stránku tréningu.

 

Tréningové programy realizujeme aj vďaka dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. ako organizovat dobrovolnikov covid

iuventa  logo minedu