Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pravidelne podporujú našu činnosť.  Nie je tomu inak ani v roku 2020, kedy nám poskytli dotáciu na realizáciu aktivít na národnej úrovni. Tie majú smerovať k zlepšovaniu služieb v prospech mladých ľudí a v konečnom dôsledku vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva aj do budúcna.

Projekt s pracovným názvom „Služby2“ nám do konca roka 2020 umožňuje zrealizovať viacero zaujímavých aktivít. Tie nadväzujú na našu doterajšiu činnosť a odrážajú aktuálne dianie v oblasti dobrovoľníctva mládeže na Slovensku.

Prioritou Platformy DCO je podporovať vytváranie kvalitnej infraštruktúry dobrovoľníctva na Slovensku, aby zapájanie sa do dobrovoľníctva bolo jednoduchšie a prístupnejšie všetkým. V roku 2020 chceme aj naďalej spolupracovať s krajskými dobrovoľníckymi centrami na národných kampaniach, podporovať novovznikajúce Trenčianske dobrovoľnícke centrum a nájsť a mentorovať subjekt, ktorý by prebral úlohy dobrovoľníckeho centra v Trnavskom kraji.

Na posilnenie statusu a pozitívneho vnímania dobrovoľníctva v spoločnosti chceme pracovať na zlepšení uznávania zručností a skúseností získaných dobrovoľníctvom, propagovaní dobrovoľníctva, práce dobrovoľníckych organizácií a centier primárne používaním on-line nástrojov a pokračovať v oceňovaní dobrovoľníckej činnosti v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami.

Podporovať kvalitu práce v dobrovoľníctve budeme poskytovaním vzdelávania koordinátorom a  koordinátorkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pokračovaním v zavádzaní štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a nastavením štandardov dobrovoľníckych centier. Naďalej sme k dispozícii organizáciám samosprávam a firmám pre konzultácie v otázkach týkajúcich sa dobrovoľníctva.

V súvislosti s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu sa v tomto roku zameriame aj na zavádzanie dobrovoľníctva do škôl cez ponuku vzdelávania v téme Service learning a realizácie národného kola oceňovania projektov realizovaných prostredníctvom tejto metódy.

Naďalej budeme pokračovať v advokačných aktivitách smerujúcich k vytvoreniu priaznivejšieho prostredia pre prácu dobrovoľníckych organizácií. Nadviazané spolupráce s verejným sektorom chceme využiť pre intenzívnejšiu komunikáciu o potrebách dobrovoľníckych organizácií.

Náš tím bol začiatkom roka 2020 rozšírený o dobrovoľníčku Saru, ktorá k nám prišla na jeden rok v rámci programu Európsky zbor solidarity. Aj s jej pomocou chceme počas roka propagovať možnosti, ktoré tento program ponúka mladým ľuďom.

V roku 2020 sa chceme intenzívnejšie zamerať aj na posilnenie vnútorných procesov a kapacít PDCO, aktualizovať strategický a komunikačný plán a pracovať na posilnení značky PDCO a značky produktov, ktoré Platformy počas svojej existencie vytvorila.

Výsledkom nášho projektu bude zvýšená kvalita práce dobrovoľníckych organizácií, zlepšená infraštruktúra, spropagované dobrovoľníctvo, posilnený status dobrovoľníctva, zlepšené kapacity PDCO a lepšie informovaná odborná aj laická verejnosť o aktuálnych témach týkajúcich sa dobrovoľníctva na Slovensku.

O tom, ako sa nám darí pri realizácii naplánovaných aktivít a o výstupoch projektu budeme vždy priebežne informovať v sekcii Novinky, na našich sociálnych sieťach a tiež v newslettroch.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.