Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. Je konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík:

 • ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity,
 • uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity,
 • service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

 

Ciele tréningu Service learning

Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

Výsledkom tréningu akreditovaného vzdelávania je že absolvent/ka bude vedieť vytvoriť pre svoju organizáciu plán implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom metódy service learning a implementovať ho pri práci s mládežou v neformálnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou, pre ktorých je vzdelávanie vhodné sú ľudia pracujúci s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania - pracovníci a pracovníčky s mládežou (dobrovoľní aj platení). U účastníkov sa predpokladá záujem a pozitívny postoj k téme dobrovoľníctva.

Formy akreditovaného tréningu

Tréning ponúkame v dvoch variantoch - v reálnom aj online prostredí:

 • tradičná osobná forma
  Program je štrukturovaný do 3 dní (rozsah 24 hodín) a kombinuje prezenčnú výučbu a plnenie dištančných úloh.

Obsah vzdelávania

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

 • spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
 • naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
 • naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
 • spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
 • vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojej organizácie.

Záverečná skúška pozostáva z prezentácie plánu implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom metódy service learning v konkrétnej organizácii.

 

Informácie o aktuálnych tréningoch nájdete pravidelne aktualizované na tejto stránke venovanej metóde Service learning. O spustení nových tréningov a ďalšej činnosti našej Platformy pravidelne informujeme prostredníctvom informačného newslettera, do ktorého odberu sa môžete prihlásiť tu. Rovnako informujeme na našej facebookovej stránke a v novinkách webu

  

Tréningy sú podporené z dotácií Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. 

logo min skolstva nove   Nivam logo farebna verzia 2

 
ZREALIZOVANÉ VZDELÁVANIA 

2023
Banská Bystrica (17. – 31. január 2023) – tréning bol realizovaný pre pedagógov/čky vysokých škôl
Prešov (9. – 11. február 2023) – tréning bol realizovaný pre pedagógov/čky Prešovského samosprávneho kraja
Banská Bystrica (21. september – 14. december 2023) – tréning bol realizovaný pre žiakov/čky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
Prešov (október 2023) 

2022
Banská Bystrica (4. november - 1. december 2022) - tréning bol realizovaný v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica (info)
Trnava (8. - 15. december 2022) - tréning bol realizovaný v spolupráci s Krajskou inovačnou a rozvojovou agentúrou Trnavského samosprávneho kraja pre pedagogických zamestnancov pre škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja

2021
Banská Bystrica 
(8. - 31. december 2021) - tréning pre pedagógov základnej školy v Banskej Bystrici
online (18. október - 31. december 2021) - tréning pre študentov UMB
online + prezenčne Žilina (12. - 25. november 2021) - tréning pre pedagógov/čky Žilinského samosprávneho kraja
online + prezenčne Žilina (11. -  26. október 2021) - tréning pre pedagógov/čky Žilinského samosprávneho kraja
online + prezenčne Žilina (1. - 15. október 2021) - tréning pre pedagógov/čky Žilinského samosprávneho kraja
online (31. máj - 28. jún 2021) - tréning pre pedagógov, pedagogičky a odborných zamestnancov/kyne škôl
online (7. apríl - 5. máj 2021) -  tréning Service learning vo výchove a vydelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu pre pracovníkov/čky s mládežou
online (17. február - 14. apríl 2021) - tréning pre pedagógov/čky z radov finalistov Angažovanej školy 2020

2020
Banská Bystrica (25. - 27. august 2020) - tréning bol realizovaný v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica ako Letná škola service learningu
online (28. máj - 7. júl 2020) - tréning pre pedagogičky základnej školy v Košiciach

2019
Banská Bystrica
 (november 2019) - Akreditovaný vzdelávací program Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu - (info)
Banská Bystrica (jún 2019) - Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu - (info)