Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. Je konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík:

 • ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity,
 • uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity,
 • service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

 

Ciele tréningu Service learning

Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci s deťmi a mládežou v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania - pracovníci a pracovníčky s mládežou (dobrovoľní aj platení), pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne: učitelia a učiteľky materských, základných a stredných škôl s akýmkoľvek vyučovacím predmetom, majstri a majsterky odborného výcviku, vychovávatelia a vychovávateľky. U účastníkov sa predpokladá záujem a pozitívny postoj k téme dobrovoľníctva.

Formy akreditovaného tréningu

Tréning ponúkame v dvoch variantoch - v reálnom aj online prostredí:

 • tradičná osobná forma
  Program je štrukturovaný do 3 dní (rozsah 24 hodín) a kombinuje prezenčnú výučbu a plnenie dištančných úloh.

 • online forma
  Vyžaduje si rovnakú časovú náročnosť, obsah je však rozdelený do šiestich štvorhodinových blokov oddelených online stretnutiami skupiny účastníkov/-čok s lektorkami, ktorých cieľom je reflexia naučeného a upevnenie vedomostí. Vzdelávanie začína online stretnutím, na ktorom sa účastníci zoznámia s lektorkou a dozvedia viac o priebehu tréningu. Vzdelávacie úlohy v blokoch medzi stretnutiami absolvujú účastníci/čky samostatne podľa svojich časových možností, pričom sa očakáva splnenie zadaných úloh do najbližšieho online skupinového stretnutia. Tréning v on-line priestore kombinuje videoprednášky, skupinovú prácu vo fóre, on-line diskusie a plnenie úloh na individuálnych zadaniach.
Obsah vzdelávania

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

 • spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
 • naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
 • naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
 • spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
 • vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Záverečná skúška pozostáva z prezentácie plánu implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom metódy service learning v konkrétnej škole alebo organizácii.

 

Informácie o aktuálnych tréningoch nájdete pravidelne aktualizované na tejto stránke venovanej metóde Service learning. O spustení nových tréningov a ďalšej činnosti našej Platformy pravidelne informujeme prostredníctvom informačného newslettera, do ktorého odberu sa môžete prihlásiť tu. Rovnako informujeme na našej facebookovej stránke a v novinkách webu

  logo mineduiuventa  LA logo Erasmus logo Nadacia BLUE

 
ZREALIZOVANÉ VZDELÁVANIA 

Banská Bystrica, 8.12. – 31.12.2021, tréning pre pedagógov základnej školy v Banskej Bystrici

online, 18.10. – 31.12.2021, tréning pre študentov UMB

online + prezenčne Žilina,  12.11. – 25.11.2021, tréning pre pedagógov/čky Žilinského samosprávneho kraja

online + prezenčne Žilina, 11.10. – 26.10.2021, tréning pre pedagógov/čky Žilinského samosprávneho kraja

online + prezenčne Žilina, 1.10. – 15.10.2021, tréning pre pedagógov/čky Žilinského samosprávneho kraja

online, 31.5. - 28.6.2021, tréning pre pedagógov, pedagogičky a odborných zamestnancov/kyne škôl

online, 7.4. - 5.5.2021, tréning Service learning vo výchove a vydelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu pre pracovníkov/čky s mládežou

online, 17.2. - 14.4.2021, tréning pre pedagógov/čky z radov finalistov Angažovanej školy 2020

Banská Bystrica, 25.8.2020 – 27.8.2020, tréning realizovaný v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica ako Letná škola service learningu

online, február - 28.5. - 7.7.2020, tréning pre pedagogičky jednej základnej školy v Košiciach

Banská Bystrica, november 2019 Akreditovaný vzdelávací program Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu - (info)

Banská Bystrica, jún 2019  Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu - (info)