Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030  sa zaoberá všetkými oblasťami života ľudí v procese ich starnutia a jeho víziou je podporiť budovanie udržateľnej spoločnosti, teda takej, kde súčasné i budúce generácie majú šance na kvalitné podmienky života. 

Úmyslom  Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 je venovať sa otázkam aktívneho starnutia ako trvalej priorite, ktorá presahuje politické cykly a volebné obdobia. Dokument bol vypracovaný participatívnym spôsobom, čiže do jeho prípravy boli zapájaní zástupcovia rôznych sektorov spoločnosti - zo štátnej správy, územnej samosprávy, občianskeho sektora a nezávislých odborníkov. Cieľom bolo z dokumentu vytvoriť udržateľný a uskutočniteľný materiál, ktorý predstavuje celospoločenský záväzok zodpovedných subjektov prijatý a akceptovaný širokým spektrom spoločenských a politických aktérov a zastrešený vládou Slovenskej republiky.

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 obsahuje viac ako 80 opatrení v deviatich doménach - oblastiach podpory aktívneho starnutia. Jedným z nich je aj Propagácia dobrovoľníctva v spoločnosti (osobitne medzi staršími ľuďmi) ako súčasti konceptu aktívneho starnutia.

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizoval v marci 2024 vedecký workshop k výskumu aktívneho dobrovoľníctva starších ľudí.

 

Prinášame vám prehľad ako sa danej téme venujú krajské dobrovoľnícke centrá:

  • Centrum dobrovoľníctva (Banskobystrický kraj)

V rámci koncepcie aktívneho starnutia realizuje Centrum dobrovoľníctva niekoľko dlhodobých programov, ktoré vzišli z potrieb komunity a zapájajú seniorov ako dobrovoľníkov/čky:

Čítankovo - dlhodobý dobrovoľnícky program, v ktorom chodia seniori/ky čítať deťom rozprávky do materských škôlok. Cieľom tohto dobrovoľníckeho programu je zlepšenie medzigeneračného porozumenia medzi deťmi v predškolskom veku a seniormi v meste. Čítanie je len aktivita, ktorá nám v tom citlivo a pomaličky pomáha. Okrem toho dokáže priniesť aj rozvoj vzťahu detí k čítaniu a knihám, či poskytne deťom aj pozitívne vzory dospelých. Pre deti sa seniorky stávajú rozprávkovými babičkami. Program vznikol v roku 2017 a bol inšpirovaný príkladmi dobrej praxe z Francúzka, či Českej republiky. O čom program je a čo seniorom dáva nájdete v dokrútke.

Hlavičky - medzigeneračný doučovací program. Podstatou dobrovoľníckeho programu je vzájomné učenie sa – na jednej strane seniori a seniorky doučujú deti, žiakov základných škôl a na druhej strane deti pomáhajú seniorom zvládnuť moderné technológie.Seniori dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa stretávajú s konkrétnym dieťaťom minimálne raz týždenne v určených priestoroch. Pomáhajú mu s prípravou do školy, s písaním domácich úloh a opakovaním prebraného učiva. Na oplátku dieťa pomáha seniorovi naučiť sa pracovať s modernými technológiami. Primárne sa program zameriava na deti zo sociálne slabších rodín alebo veľkopočetných rodín, ktoré si nemôžu dovoliť platiť doučovateľa/doučovateľku, a ktoré navštevujú základnú školu. V projekte nejde len o jednostranné doučovanie, ale vzájomné učenie sa. Viac informácií nájdete: https://www.youtube.com/watch?v=QiB5z4Rz2HEhttps://www.youtube.com/watch?v=Fu-9p0lzNvY.

Seniorky v knižnici - Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici UMB je dobrovoľnícky program, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom dobrovoľníckeho programu je zvýšiť spokojnosť používateľov Univerzitnej knižnice UMB s jej knižnično-informačnými službami a zvýšiť participáciu seniorov a senioriek v dobrovoľníckych aktivitách. Jeho podstatou je funkčný tím dobrovoľníkov a pracovníkov knižnice.

Viac informácií nájdete TU.

 

  • Nitrianske centrum dobrovoľníctva (Nitriansky kraj)

Nitrianske centrum dobrovoľníctva spustilo v októbri 2023 dlhodobé dobrovoľnícke programy pre seniorov v meste Nitra. Jedným z hlavných a dlhodobých cieľov projektu je zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve u seniorov, otvoriť im možnosti spolupráce s organizáciami a zaktivizovať ich tak, aby si skvalitnili nielen svoj život, ale aj život okolo nich. V spolupráci s organizáciami, ktoré majú bohaté skúsenosti s prácou s dobrovoľníkmi, pripravili 5 konkrétnych dlhodobých programov pre seniorov: 

Hospic – dom pokoja a zmieru u sv. Bernadetky- V Hospici sa dobrovoľník môže realizovať ako spoločník pri lôžku chorého rozhovormi, čítaním kníh či pobytom na záhrade. Okrem toho sa dobrovoľníci uplatnia aj na vrátnici, pri administratívnej práci v kancelárii, alebo naopak aj pri manuálnej práci v záhrade. Vítané sú aj organizačné schopnosti či príprava kultúrnych akcií. 

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra - Pre klientov v ZSS Nitrava hľadajú nielen spoločníkov na trávenie voľného času, ale aj dobrovoľníkov s potenciálom a zručnosťami v rôznych oblastiach, napríklad pri vedení a organizovaní krúžkov či akcií. 

Alej na Prameni, o.z. - Alej na Prameni je unikátne verejné miesto, kde sa môžu realizovať rôzni ľudia pri vytváraní otvoreného, podnetného a podporného priestoru. Pre dobrovoľníkov ponúka fyzicky nenáročné záhradnícke práce, ako je pletie buriny, mulčovanie, výsadby kvetov, krov, ale aj pomoc pri organizácii a realizácii workshopov, tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít pre deti a mládež, školy. 

Združenie STORM - Združenie STORM sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. Od dobrovoľníkov by potrebovali dlhodobú pomoc pri balení materiálu, zber injekčného materiálu či pomoc v kancelárií s administratívou. Dobrovoľníkom dáva možnosť a priestor na realizáciu voľnočasových aj odborných aktivít a realizáciu vlastných iniciatív za účelom zefektívnenia činnosti programov združenia. 

"BORINKA- ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra - ZSS Borinka hľadá aktívnych dobrovoľníkov, ktorí chcú robiť spoločnosť jej klientom napríklad pri čítaní kníh a dennej tlače, pri hraní spoločenských hier, rozhovormi či pomocou pri písaní korešpodencie. Vítané sú aj kreatívne činnosti podľa preferencie dobrovoľníka či manuálna práca pri úprava areálu.

Viac informácií nájdete TU.