2023-1-CZ01-KA210-YOU-000151585

Všeobecným cieľom projektu je rozvinúť kompetencie a zlepšiť príležitosti mládeže ekonomicky i sociálne participovať na rozvoji spoločnosti na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej i európskej).

Špecifickými cieľmi projektu sú - zlepšenie kvality vzdelávacieho rozmeru práce s mládežou implementáciou stratégie service learning do práce s mladými dobrovoľníkmi, zlepšenie kapacít organizácií a pracovníkov s mládežou pri implementácii konceptu service learning do praxe, zvýšenie povedomia o dobrovoľníctve ako vzdelávacie skúsenosti, posilnenie prepojenia služby a učenie dobrovoľné skúsenosti mladých ľudí, vytvorenie podmienok na zapojenie sa do dobrovoľníctva mladým ľuďom so znevýhodnením a prenos know-how medzi kultúrnymi a sociologicky veľmi podobnými krajinami.

Výsledkom projektu budú rozvinuté zručnosti pracovníkov s mládežou v oblasti service learningu ako inovatívneho prístupu vo výchove k dobrovoľníctvu, vznik materiálov a metodiky service learningu pre pracovníkov s mládežou a koordinátorov dobrovoľníkov, existujúca sieť trénerov s kompetenciami propagovať service learning a vzdelávať pracovníkov s mládežou v tejto téme, rozvinuté sociálne, občianske a interkultúrne kompetencie a demokratické hodnoty mladých ľudí smerujúce k vyššej angažovanosti, zvýšené povedomie o service learningu ako metóde výchovy k aktívnemu občianstvu a dobrovoľníctvu, posilnená medzinárodná spolupráca, vytvorené lepšie podmienky pre zapojenie mladých ľudí do dobrovoľníctva.

Termín: 01.09.2023 – 31.08.2024

Koordinátor projektu: Národní asociace dobrovolnictví, z.s., Česká republika

 

Aktivity:

  • február 2024 - V spolupráci s Národní Asociace Dobrovolnictví sme vo februári realizovali akreditované vzdelávanie Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Školenie sa konalo v obci Tvrdonice na Morave v Českej republike. Účastníčkami školenia boli zástupkyne organizácií, ktoré pracujú s mládežou. Išlo o vzdelávanie tzv. multiplikátorov, jednoducho povedané, ľudia sa vyvzdelávajú v konkrétnej téme a ich úlohou bude podávať danú tému ďalej a vzdelávať v nej iných.
    f77f4daf 6774 4528 8209 280392a26c66