Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pre školy realizujúce service learningové aktivity pripravuje 1. ročník národného oceňovania.

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. Národné oceňovanie pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Teoretická príprava v škole je prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí.

 

Cena je určená  materským, základným a stredným školám, ktoré implementujú dobrovoľnícke projekty zamerané na službu komunite v spojení so vzdelávacími cieľmi a podporujú aktívne občianstvo mládeže. Implementáciou takýchto projektov školy napĺňajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018.

Ide o prvú cenu tohto typu, ktorá chce zviditeľniť a zdôrazniť význam práce vzdelávacích inštitúcií využívajúcich metódu service learning na podporu zapájania žiakov a žiačok do aktivít občianskej spoločnosti. Táto metóda využíva poznatky a zručnosti, ktoré žiaci a žiačky získavajú počas svojho štúdia na identifikáciu problémov trápiacich komunitu, v ktorej škola pôsobí, a aplikáciu riešení týchto problémov.

Udeľovanie ceny má zdôrazniť úlohu školy ako inštitúcie, ktorá nielen odovzdáva akademický obsah, ale pripravuje mladých ľudí na účasť na demokratickom živote spoločnosti povzbudzovaním k participácii na zlepšovaní kvality života komunity a spoločnosti.

Víťazi národného kola budú nominovaní na oceňovanie na úrovni strednej a východnej Európy na tzv. Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.

Zmyslom udeľovania ceny je:

  • zbierať príklady dobrej praxe pri aplikovaní service learningu vo vzdelávaní, ktorý umožňuje mladým ľuďom rozširovať ich vedomostné horizonty a aktívne sa zapájať do premeny ich komunít;
  • zdôrazniť prínos škôl, ktoré prepájajú vzdelávací obsah s hľadaním a realizáciou riešení potrieb komunity;
  • zviditeľniť pedagógov a pedagogičky, ktoré zvyšujú kvalitu vzdelávania ich žiakov a žiačok smerujúcu k sociálnej transformácii komunity a zviditeľniť žiakov a žiačky, ktorí/é sú aktívnymi občanmi a občiankami;
  • propagovanie kultúry aktívneho občianstva a solidarity

Vieme, že kvalita vzdelávania neznamená iba prenos akademického obsahu, ale vyžaduje si aj to, aby sa žiaci a žiačky vzdelávali lepšie: demokraticky a so zameraním na kvalitu života v komunite.

 

Oceňovanie service learningových aktivít pripravujeme na dvoch úrovniach:

  1. národná úroveň – oceňovanie cenou Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt
  2. úroveň strednej a východnej Európy – oceňovanie cenou Regional Award for Successful Service-learning Practice

 

Národná úroveň

Národné oceňovanie pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Víťazný projekt na národnej úrovni:

  • získa certifikát a značku Angažovaná škola,
  • postúpi do súťaže na úrovni strednej a východnej Európy tzv. Regionálnej ceny za úspešnú service learningovú prax, v ktorej sa stretnú najlepšie projekty realizované v rámci vzdelávania v základných a stredných školách z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Rumunska, Srbska a Slovenska,
  • získa zdarma realizáciu akreditovaného školenia pre pedagógov a pedagogičky ich školy v téme Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu od Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií,
  • získa materiály potrebné pre rozvoj a realizáciu service learningového projektu alebo rozšírenie predloženej aktivity.

 

Úroveň strednej a východnej Európy

LOGO Regional Award whiteNa medzinárodnom oceňovaní spolupracuje tiež medzinárodná organizácia Interactive Open Schools (ďalej len MIOS) a partneri Service learningovej siete pre strednú a východnú Európu (CEE SL Network) s podporou latinsko-amerického service learningového centra (CLAYSS).

Oceňovanie v rámci strednej a východnej Európy sa bude konať v Bosne a Hercegovine na medzinárodnej konferencii, ktorú organizuje MIOS. Jej dátum bude stanovený podľa vývoja aktuálnych udalostí. Následne bude víťaz zverejnený aj na weboch organizátorov a partnerov oceňovania.

Víťazi medzinárodnej ceny získajú aj finančnú odmenu využiteľnú na ďalší service learningový projekt vo svojej komunite. Za 1. miesto je odmena tisíc dolárov (1000 $), za 2. miesto je to sedemstopäťdesiat dolárov (750 $) a za 3. miesto je odmena päťsto dolárov (500 $).

 

Podmienky prihlásenia

Vzdelávacie aktivity sa prihlasujú do národného kola súťaže a, v prípade výhry, zároveň aj do súťaže Regional Award for Successful Service-learning Practice prostredníctvom prihlasovacieho formulára

Prihlasovací formulár na stiahnutie

Formulár vo formáte .doc musí byť pred odoslaním podpísaný a opečiatkovaný riaditeľom resp. riaditeľkou školy. Poslednú stranu s pečiatkou a podpisom je potrebné vytlačiť a oscanovať a následne celý formulár aj so scanom zaslať na adresu:
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
v kópii na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Do predmetu emailu uveďte „Slovakia.

Prihlasovanie prebieha do 31. júla 2020.

 

Do súťaže prihlasované aktivity musia byť realizované v školských rokoch 2017/2018 a 2018/2019 a dokončené pred 31. marcom 2020.

Informácie uvedené vo formulári musia byť dostatočne podrobné, aby presne popísali všetky aspekty danej aktivity. Inštitúcie musia byť v prípade potreby schopné predložiť ďalšie materiály, ktoré považujú za dôležité pre lepšie porozumenie aktivite. Odporúčame, aby formulár vyplnil učiteľ/vedúci zodpovedný za projekt, ktorý pozná jeho detaily najlepšie.

Formulár musí byť podpísaný a opečiatkovaný riaditeľom resp. riaditeľkou školy. Formulár vyplňte, vytlačte jeho poslednú stranu, podpíšte a opečiatkujte. Formulár so skenom podpísanej strany zašlite vo formáte .pdf prostredníctvom e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a v kópii na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Do predmetu emailu uveďte „Slovakia“. Akceptované budú iba žiadosti zaslané mailom do 31. júla 2020.

Súčasťou hodnotenia predložených aktivít je poskytnutie spätnej väzby a návrhov na ich ďalšie rozvíjanie či optimalizáciu. Hodnotenie projektov na základe zaslaných dokumentov bude realizovať hodnotiaci tím pozostávajúci z odborníkov a odborníčok na service-learning na Slovensku.

Pred účasťou v súťaži si detailne preštudujte jej podmienky. 

 

Harmonogram

8. máj 2020
zverejnenie výzvy na zapojenie sa do prvého ročníka oceňovania Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt

31. júl 2020
uzávierka zasielania prihlášok do súťaže

august 2020
hodnotenie prihlášok

september 2020
vyhlásenie výsledkov

október/november 2020
účasť na oceňovaní v rámci regiónu stredná a východná Európa v Bosne a Hercegovine

 

V prípade otázok kontaktujte:
Alžbeta Brozmanová Gregorová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 907 130 817

 

Anglická verzia výzvy je dostupná na stránke CEE SL NETWORK.

iuventa  logo minedu