Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pre školy realizujúce service learningové aktivity realizuje národné oceňovanie od roku 2020.

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. Národné oceňovanie pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Teoretická príprava v škole je prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí.

 

Cena je určená  materským, základným a stredným školám, ktoré implementujú dobrovoľnícke projekty zamerané na službu komunite v spojení so vzdelávacími cieľmi a podporujú aktívne občianstvo mládeže. Implementáciou takýchto projektov školy napĺňajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018.

Ide o prvú cenu tohto typu, ktorá chce zviditeľniť a zdôrazniť význam práce vzdelávacích inštitúcií využívajúcich metódu service learning na podporu zapájania žiakov a žiačok do aktivít občianskej spoločnosti. Táto metóda využíva poznatky a zručnosti, ktoré žiaci a žiačky získavajú počas svojho štúdia na identifikáciu problémov trápiacich komunitu, v ktorej škola pôsobí, a aplikáciu riešení týchto problémov.

Udeľovanie ceny má zdôrazniť úlohu školy ako inštitúcie, ktorá nielen odovzdáva akademický obsah, ale pripravuje mladých ľudí na účasť na demokratickom živote spoločnosti povzbudzovaním k participácii na zlepšovaní kvality života komunity a spoločnosti.

Víťazi národného kola budú nominovaní na oceňovanie na úrovni strednej a východnej Európy na tzv. Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.

Zmyslom udeľovania ceny je:

  • zbierať príklady dobrej praxe pri aplikovaní service learningu vo vzdelávaní, ktorý umožňuje mladým ľuďom rozširovať ich vedomostné horizonty a aktívne sa zapájať do premeny ich komunít;
  • zdôrazniť prínos škôl, ktoré prepájajú vzdelávací obsah s hľadaním a realizáciou riešení potrieb komunity;
  • zviditeľniť pedagógov a pedagogičky, ktoré zvyšujú kvalitu vzdelávania ich žiakov a žiačok smerujúcu k sociálnej transformácii komunity a zviditeľniť žiakov a žiačky, ktorí/é sú aktívnymi občanmi a občiankami;
  • propagovanie kultúry aktívneho občianstva a solidarity

Vieme, že kvalita vzdelávania neznamená iba prenos akademického obsahu, ale vyžaduje si aj to, aby sa žiaci a žiačky vzdelávali lepšie: demokraticky a so zameraním na kvalitu života v komunite.

 

Oceňovanie service learningových aktivít pripravujeme na dvoch úrovniach:

  1. národná úroveň – oceňovanie cenou Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt
  2. úroveň strednej a východnej Európy – oceňovanie cenou Regional Award for Successful Service-learning Practice

 

Národná úroveň

Národné oceňovanie pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Víťazný projekt na národnej úrovni:

  • získa certifikát a značku Angažovaná škola,
  • postúpi do súťaže na úrovni strednej a východnej Európy tzv. Regionálnej ceny za úspešnú service learningovú prax, v ktorej sa stretnú najlepšie projekty realizované v rámci vzdelávania v základných a stredných školách z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Rumunska, Srbska a Slovenska,
  • získa zdarma realizáciu akreditovaného školenia pre pedagógov a pedagogičky ich školy v téme Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu od Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií,
  • získa materiály potrebné pre rozvoj a realizáciu service learningového projektu alebo rozšírenie predloženej aktivity.

 

Úroveň strednej a východnej Európy

LOGO Regional Award whiteNa medzinárodnom oceňovaní spolupracuje tiež medzinárodná organizácia Interactive Open Schools (ďalej len MIOS) a partneri Service learningovej siete pre strednú a východnú Európu (CEE SL Network) s podporou latinsko-amerického service learningového centra (CLAYSS).

Oceňovanie v rámci strednej a východnej Európy sa bude konať v Bosne a Hercegovine na medzinárodnej konferencii, ktorú organizuje MIOS. Jej dátum bude stanovený podľa vývoja aktuálnych udalostí. Následne bude víťaz zverejnený aj na weboch organizátorov a partnerov oceňovania.

Víťazi medzinárodnej ceny získajú aj finančnú odmenu využiteľnú na ďalší service learningový projekt vo svojej komunite. Za 1. miesto je odmena tisíc dolárov (1000 $), za 2. miesto je to sedemstopäťdesiat dolárov (750 $) a za 3. miesto je odmena päťsto dolárov (500 $).