Uchádzači o zamestnanie sa v procese riešenia ich situácie stretávajú zo strany Úradov práce s ponukami na zapojenie sa do rôznych aktivít či projektov, ktoré im majú priniesť nové skúsenosti, rozvoj osobnosti či kompetencií, ktoré môžu zvýšiť ich šance na uplatnenie sa na trhu práce.

Dobrovoľníctvo vnímame ako nástroj, ktorý k vyššie popísanému smeruje, a preto môže byť pre niektorých uchádzačov o zamestnanie vhodným nástrojom na naplnenie časti ich potrieb v období nezamestnanosti.

Prvé skúsenosti so zapájaním evidovaných uchádzačov o zamestnanie máme ešte z rokov 2012-2014, kedy sme realizovali projekt VOLWEM. Jedným z jeho výstupov bol vytvorenie nástroja na meranie rozvoja kompetencií získaných vykonávaním dobrovoľníckej činnosti. Viac o D-zručnostiach pre zamestnanie si môžete prečítať TU.

Na základe vlastných skúseností, ale aj zahraničných štúdií, ktoré potvrdzujú pozitívny vplyv dobrovoľníctva na človeka sme nadviazali spoluprácu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Cez jednotlivé Úrady práce sprostredkúvame výzvu na zapojenie sa do dobrovoľníctva možným záujemcom o dobrovoľníctvo v radoch evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

Cieľom je:

 1. informovať o podstate dobrovoľníctva, ako ho poníma Zákon o dobrovoľníctve
 2. poskytnúť záujemcom kontakty na regionálne dobrovoľnícke centrá
 3. poskytnúť informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach v regiónoch Slovenska
 4. predstaviť D-zručnosti ako nástroj na overenie získaných kompetencií
 5. predstaviť „Značku kvality S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a vieme“ ako nástroj na identifikáciu profesionálne pracujúcej organizácie

 

Záujemcovia o dobrovoľníctvo môžu všetky informácie a kontakty na regionálne centrá získať na webe WWW.DOBROVOLNICTVO.COM

Postup zapájania uchádzačov o zamestnanie je nasledovný:

 • UPSVR informuje uchádzača/-čku o možnosti zapojiť sa do dobrovoľníctva a poskytne kontakt na regionálne dobrovoľnícke centrum
 • dobrovoľnícke centrum zrealizuje so záujemcom či záujemkyňou pohovor a v prípade, že je možné ho/ju umiestniť do niektorej organizácie, sprostredkuje kontakt
 • na ďalších krokoch pracuje organizácia, ktorá má zavedené štandardy práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
 • regionálne dobrovoľnícke centrum poskytuje organizácií a zapojenej osobe podporu
 • po čase koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok v organizácii zabezpečuje priestor na sebareflexiu smerujúcu k identifikácii získaných zručností a kompetencií
 • dobrovoľník či dobrovoľníčka získava certifikát ako potvrdenie nadobudnutia či rozvinutia kompetencií

Tieto aktivity sú podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.