Organizácie z troch krajín – Veľkej Británie (Volunteer Development Scotland), Českej republiky (Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem) a Slovenska (Univerzita Mateja BelaPlatforma dobrovoľníckych centier a dobrovoľnícke centrá v Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici) realizovali dvojročný projekt podporený z programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií s názvom Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu (Volunteering – Way to Employment).

 

Hlavným cieľom projektu bol prenos dvoch systémov práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorý by mal na Slovensko priniesť nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvýšiť tak zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.

 

Partneri v projekte uskutočnili tieto aktivity:

• prenos online nástroja na Slovensko, ktorý umožní tunajším dobrovoľníkom uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite, čím prispel k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Tento nástroj má pôvod v Škótsku, kde funguje pod názvom V-Skills for Employment. Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré potvrdzujú, že dobrovoľník získal isté zručnosti. Dôkazy zbiera sám dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ale tie sú následne overované cez dobrovoľnícke centrum alebo organizáciu, v ktorej pracuje. Po zhromaždení dostatočného počtu dôkazov túto skutočnosť overí špeciálna komisia na vysokej škole a v prípade, že ich uzná za relevantné, vydá dobrovoľníkovi potrebné potvrdenie. Aby došlo k reálnemu uplatneniu v praxi, dobrovoľnícke centrá budú v rámci projektu spolupracovať aj s úradmi práce a zamestnávateľmi.

• predstavia odborníkom na úradoch práce a v dobrovoľníckych centrách metodiku Vítej! (z Česka), vďaka ktorej by mali úrady práce vedieť nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu praxe a dobrovoľnícke centrá si osvoja princípy práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Metodika predpokladá spoluprácu úradov práce, dobrovoľníckych centier, organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a samotných nezamestnaných – všetky tieto skupiny budú do projektu zapojené aj na Slovensku.

• rozbehli spoluprácu a osvetu medzi zamestnávateľmi ohľadom zručností a kompetencií, ktoré ľudia získavajú v rámci dobrovoľníctva, aby došlo k uznávaniu týchto zručností v procese prijímania nových pracovníkov.

• pripravili štúdiu pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné inštitúcie ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny s cieľom šíriť tento model na Slovensku.

 

Viac informácií nájdete na podstránke k projektu na http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-10/1492-Vitajte.html

 

resized__200x55_EU_flag_LLP_SK_01

Projekt Volwem je financovaný z Programu celoživotného vzdelávania. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Európska Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.