INFORMÁCIE K SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

V súvislosti s nadobudnutím platnosti nového zákona o ochrane osobných údajov Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov , Nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať predovšetkým na základe súhlasu, ktorý nám udelíte/alebo ste udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním nájdete nižšie.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej Prevádzkovateľ) Vaše osobné údaje spracúva v prípade:

 • že ste sa stali naším členom, alebo máte záujem sa ním stať
 • že ste sa stali naším dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou, alebo máte záujem sa ním/ňou stať,
 • v prípade, že sa chcete zaregistrovať/ alebo ste sa zaregistrovali na odoberanie noviniek od nás,
 • v prípade, že ste sa zúčastnili niektorého z našich školení, tréningov, workshopov, besied, konferencií, alebo máte záujem zúčastniť sa,
 • v prípade, že ste sa zapojili a/alebo sa plánujete zapojiť do jedného z našich projektov,
 • v prípade, že ste sa na nás obrátili so žiadosťou o informáciu,
 • ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.

Vaše osobné údaje sme v každom prípade získali výlučne a priamo od Vás a to cez našu webovú stránku a e-mailovú adresu, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri Vašom osobnom vyplnení našich dotazníkov a formulárov, pri našej vzájomnej komunikácii alebo pri inej príležitosti.

Prevádzkovateľ spracúva a získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov (napr. za účelom vydania certifikátu o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, certifikátu o absolvovaní tréningu, workshopu a pod., za účelom vystavenia faktúr a predfaktúr za vzdelávania a pod.), v prípade fyzickej osoby to môže byť:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Vek
 • E-mail
 • Telefón
 • Bydlisko
 • Dosiahnuté vzdelanie
 • Pracovná pozícia
 • Krátka charakteristika
 • Fotografia/video z nami realizovaných aktivít (nie je povinné)


V prípade Organizácie spracúvame na vyššie spomenutý účel údaje ako napríklad:

 • Názov organizácie
 • Sídlo organizácie
 • IČO, DIČ
 • Meno, priezvisko, email a telefón kontaktnej osoby
 • Charakteristika Organizácie
 • Webová stránka Organizácie
 • Logo/ Fotografia
 • Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.


V prípade účasti na našich Projektoch to môžu byť niektoré alebo všetky vyššie uvedené údaje.

Prevádzkovateľ nepožaduje od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva za účelom:

 • zasielania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania emailov alebo newslettrov o našich aktivitách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • spravovania a organizovania našich vzťahov s podporovateľmi, členmi, dobrovoľníkmi alebo osobami, ktoré majú záujem o spoluprácu s nami;
 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát;
 • zodpovedania a vyhodnotenia dotazníkov spätnej väzby z našich aktivít, výskumov a prieskumov zameraných na predmet našej činnosti;
 • účasti na našich Projektoch a zverejnenia výsledkov z týchto Projektov.

Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje môže zverejniť aj na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Trvanie spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Práva a povinnosti dotknutej osoby
 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov- po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním. Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na PDCO, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Ako dotknutá osoba máte povinnosť uviesť úplné a pravdivé osobné údaje

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo zmena osobných údajov

Kedykoľvek si môžete vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracovávané prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ tieto údaje eviduje. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje.  V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-mail prevádzkovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poštou na adrese Prevádzkovateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako Vám Prevádzkovateľ v tejto súvislosti poskytne akékoľvek informácie, je za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnený požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.


Ďalšie potrebné informácie

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, budú zachovávať mlčanlivosť o nich a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

Bez poskytnutia výslovného súhlasu dotknutej osoby s týmito Podmienkami používania nie je oprávnený spracovať údaje dotknutej osoby.