V téme service learningu poskytujeme jedinečné inovačné vzdelávanie. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2023 oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií.

Vydané oprávnenie nájdete tu.

Evidenčné číslo schváleného inovačného vzdelávania: 32/2023 – IV

Program inovačného vzdelávania poskytovaného v rozsahu vydaného oprávnenia

SERVICE LEARNING VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ DETÍ A MLÁDEŽE K DOBROVOĽNÍCTVU

 

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. Je konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík:

  • ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity,
  • uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity,
  • service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

 

Ciele inovačného vzdelávania

Cieľom inovačného vzdelávania Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci s deťmi a mládežou v oblasti formálneho vzdelávania - pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne. 

Inovačné vzdelávanie je určené predovšetkým:

- učiteľ materskej školy

- učiteľ prvého stupňa základnej školy

- učiteľ druhého stupňa základnej školy

- učiteľ strednej školy

- učiteľ základnej umeleckej školy

- učiteľ jazykovej školy

- majster odbornej výchovy

- vychovávateľ

- pedagogický asistent

- školský špeciálny pedagóg

- školský digitálny koordinátor

- učiteľ profesijného rozvoja

- psychológ a školský psychológ

- kariérový poradca

- sociálny pedagóg

U účastníkov sa predpokladá záujem a pozitívny postoj k téme dobrovoľníctva.

 

Rozsah a forma inovačného vzdelávania

Rozsah hodín inovačného vzdelávania je 50 hodín: 24 hodín prezenčne (v rámci 3 dní) a 26 hodín dištančne v prostredí Moodle. Každé takéto vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Forma poskytovaného inovačného vzdelávania je kombinovaná, ide o kombináciu prezenčnej výučby a plnenie dištančných úloh.

Obsah vzdelávania

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

  • spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
  • spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
  • vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou pozostáva z prezentácie plánu implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom metódy service learning v konkrétnej škole.

 

Získané a spracované hodnotenie uskutočneného vzdelávania

Ide o priemer z hodnotení doteraz realizovaných tréningov na škále 1-5, kde 5 je najviac.

Tréning naplnil moje očakávania

4,9

Vďaka tréningu som získal/a nové vedomosti o service learningu
4,9
Poskytnutý materiál bol obsahovo jasný a zrozumiteľný.
4,9
Obsah vzdelávania bol zaujímavý a inšpiratívny.
4,9

Počas tréningu som mal/mala dostatok priestoru na zdieľanie mojich postrehov s ostatnými účastníkmi a účastníčkami tréningu.  

4,8

Počas tréningu som mal/mala dostatok priestoru na dopytovanie sa.

4,8
Množstvo použitých materiálov bolo postačujúce.
4,8

Jazyk použitých materiálov bol jasný a zrozumiteľný.

4,9

Mal/mala som množstvo príležitostí na učenie sa počas tréningu.

4,8

Som spokojný/ná s celkovou kvalitou tréningu.

4,9

Čas vyčlenený na tréning bol optimálne nastavený.

4,5

 

Referencie od účastníkov a účastníčok:

Čo ste sa naučili počas tréningu?

Presná charakteristika pojmu dobrovoľníctvo, metódy a formy práce v danej oblasti

Stanoviť si cieľ aktivity a definovať rozdiely medzi potrebou a aktivitou. Veľmi prínosné boli pre mňa metódy reflexie a 4P.

Naučila som sa, čo je service learning stratégia, jej ciele a prepojenie.

Naučila som sa celý postup, ako praktizovať service learning, ako sprevádzať žiakov počas jednotlivých etáp. Okrem iného som sa naučila aj iné aktivity, ktoré možno využívať na hodinách. A nadobudla som nový pohľad na dôležitosť reflexie a celkovo spätnej väzby.

Naučila som sa základné informácie o service learningových projektoch, rozlíšiť, čo je a čo nie je service learning projekt, základné informácie o tom, ako má byť správny service learning projekt vedený, o jeho jednotlivých fázach, vypočula som si skúsenosti z konkrétneho riešenia projektov, zvyčajné komplikácie, možnosti riešenia.

 

Prosím, špecifikujte tú časť tréningu, ktorá mala na Vás najväčší vplyv (Vás najviac oslovila).

Oslovil ma celý kurz, neviem vybrať jednu časť tréningu, tréning som vnímala ako celok.

Asi, keď sme hľadali konkrétne možnosti a zisťovali, že nemôžeme prísť s nápadom, čo treba urobiť, ale dôležité je, prečo to treba a či je to aj pre komunitu naozaj potrebné a prínosné

Metódy uplatniteľné pri výučbe predmetov.

V pamäti mám prezentovanie osláv, ktoré by mali byť zavŕšením úspešného aplikovania service learning vo vzdelávaní.

 

Zrealizované tréningy:
2023
Lučenec (4. – 6. máj 2023) – tréning bol realizovaný pre pedagógov/čky základných škôl v Lučenci
Prešov (12. – 14. október 2023) – tréning bol realizovaný pre pedagógov/čky Prešovského samosprávneho kraja

 

Informácie o aktuálnych tréningoch nájdete pravidelne aktualizované na tejto stránke venovanej metóde Service learning. O spustení nových tréningov a ďalšej činnosti našej Platformy pravidelne informujeme prostredníctvom informačného newslettera, do ktorého odberu sa môžete prihlásiť tu. Rovnako informujeme na našej facebookovej stránke a v novinkách webu