Tento výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce vychádza z minimálnej mzdy odstupňovanej podľa náročnosti práce. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Sumu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. Podľa Zákonníka práce (Zákon č. 311/2001 Z.z.) sa minimálna mzda odvíja od stupňa náročnosti práce, pričom existuje 6 stupňov náročnosti práce. K stupňom náročnosti vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vysvetľujúcu prílohu k zákonu č. 311/2001. Každému stupňu je priradený koeficient minimálnej mzdy, ktorým sa pri výpočte minimálnej mzdy pre daný stupeň násobí minimálna mzda ustanovená pre konkrétny rok. Podľa stupňa náročnosti práce vyberie prijímateľ ku každej dobrovoľníckej práci príslušný stupeň náročnosti. Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ vychádza z minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti práce v danom roku. Počet hodín dobrovoľníckej práce vykonanej pre projekt sa vynásobí minimálnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce.

Výšku minimálnej mzdy za príslušný rok je možné zistiť napr. na stránke www.minimalnamzda.sk, stupne náročnosti pre príslušný rok rovnako na stránke http://www.minimalnamzda.sk/narocnosti.php.

 

Príklad: 

Podľa stupňa náročnosti vyberie prijímateľ ku každej dobrovoľníckej práci príslušný stupeň náročnosti (v prípade, že si nie ste istý výberom stupňa náročnosti, pozrite si pomocnú tabuľku, ktorú stiahnete TU). Aktuálna tabuľka vyzerá takto:

Stupeň náročnosti 

Koeficient minimálnej mzdy 

Minimálna hodinová sadzba 

Možné typy dobrovoľníckych pracovných činností

1

1,0

4,023 €

 manuálne, čistiace práce

2

1,2

4,690 €

 administratívne, asistentské práce, rutinné práce

3

1,4

5,356 €

 tvorba, výroba, remeselnícke práce, prevádzka, čiastočná zodpovednosť

4

1,6

6,023 €

 práca s klientmi, vyžaduje istú odbornosť/školenie a zodpovednosť

5

1,8

6,690 €

 špecialisti (odborníci na prácu s klientmi, IT, a pod.)

6

2,0

7,356 €

 riadiace a koordinačné práce

 

Napríklad ak pôjde o prácu s deťmi v krízových centrách, v ktorých dobrovoľníci a dobrovoľníčky vykonávajú doučovanie detí, alebo budú vykonávať inú prácu priamo s klientmi a klientkami v teréne, pôjde o stupeň 4. Ak budú dobrovoľníci a dobrovoľníčky vykonávať čistiace práce, pôjde o stupeň 1. Ak budú roznášať kávu a čaj pacientov v nemocnici, či usmerňovať účastníkov festivalu, pôjde o stupeň 3. Ak budú pomáhať ako IT špecialisti a pod., bude to stupeň 5. Odporúča sa, aby prijímatelia dobre zdôvodnili v dokumente, kde opisujú činnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, aj ich zaradenie k príslušnému stupňu náročnosti práce.

Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ postupuje takto: Piati dobrovoľníci a dobrovoľníčky počas projektu v roku 2022 odpracovali spolu 165 hodín doučovania predmetov prvého a druhého stupňa základnej školy detí do 14 rokov v krízovom centre (stupeň 4). 165 hodín x 6,023 Eur = 993,80 Eur. Suma 993,80 Eur tvorí ekonomickú hodnotu dobrovoľníckej práce všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte.