Angažovaná škola je značka, ktorá zviditeľňuje školy podporujúce výchovu a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Tretí ročník oceňovania národnou cenou Angažovaná škola má prispieť k posilneniu motivácie škôl zavádzať do svojich kurikúl výchovu k dobrovoľníctvu a priniesť ocenenie dobrých príkladov z praxe.

Verejné prezentovanie možností ako prepájať výučbu v školách s napĺňaním potrieb komunít povzbudí pozitívne vnímanie úlohy školy pri výchove k aktívnemu občianstvu. Predstavením zaujímavých príkladov prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, ukážkou ako aplikovať v škole získané poznatky na riešenia reálnych potrieb komunít posilníme povedomie o úlohe školy v príprave mladých ľudí na život v demokratickej spoločnosti.

Pre posilnenie efektu zavádzania výchovy k dobrovoľníctvu na školách ponúkneme vzdelávanie skupine zamestnancov rôznych škôl naprieč Slovenskom, ktorých kompetencie v tejto oblasti zlepšíme. Akreditované vzdelávanie Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktoré máme vo svojej ponuke tréningov už druhý rok, je určené pedagógom, pedagogičkám a odborným zamestnancom a zamestnankyniam škôl, ktorí/é chcú výchovu k dobrovoľníctvu u svojich žiakov a žiačok rozvíjať.

Viac informácií o oceňovaní Angažovaná škola nájdete na oficiálnom webe www.angazovanaskola.sk.