názov projektu – SK:   Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia
názov projektu – EN:   Youth activization – long term ambition
skratka projektu:        YALTA

 

AKTUÁLNE INFORMACIE O PROJEKTE:

2017 – prebiehajú workshopy a aktivity zamerané na integráciu ľudí so zrakovým postihnutím pod záštitou spolupracujúcich organizácií
2016 – tvorba manuálov Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením
2015 – realizácia tréningu Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zdravotným znevýhodnením – SPRÁVA

 

obdobie projektu:
01.09.2015 – 31.03.2018
 
koordinátor projektu:

Slovensko, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, (ÚNSS)

 
partneri projektu:

Slovinsko, Slovinská asociácia zdravotne postihnutých študentov (DSIS)
Slovensko, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

 
spolupracujúce orgaizácie:

Slovensko, Banská Bystrica – Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici,
Slovensko, Bratislava – Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Slovensko, Nitra – Nitrianske centrum dobrovoľníctva,
Slovensko, Prešov – Prešovské dobrovoľnícke centrum

 
zameranie projetku:

Projekt je zameraný podporu a inklúziu nevidiacej a slabozrakej mládeže. Zámerom je zamedziť sociálnej izolácii nevidiacich a slabozrakých mladých ľudí a rozšíriť ich  možnosti zapájania sa do neformálnych aktivít.

základné informácie o zapojení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií do projektu:

Úlohou Platformy je vyškoliť profesionálov a mladých dobrovoľníkov ÚNSS v manažmente dobrovoľníkov, publikovať manuály pre prácu s mladými dobrovoľníkmi a vytvoriť tandemy tímy mladých nevidiacich/ slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, ktorí nie sú zrakovo znevýhodnení. Títo mladí ľudia budú roku 2016 vyškolení v oblastiach ako je práca s rovesníckou skupinou, tvorba a riadenie projektov, vedenie skupiny, manažment dobrovoľníkov, atď. Stanú sa z nich mladí lídri v oblasti integrácie ľudí so zrakovým postihnutím. V období od novembra 2016 do augusta 2017 budú v spolupráci so zrakovo znevýhodnenými ľuďmi realizovať série workshopov a aktivít zameraných na integráciu ľudí so zrakovým postihnutím.

 
cieľová skupina projektu Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií:

profesionáli a mladi dobrovoľníci a dobrovoľníčky ÚNSS

 
fotodokumentácia projektu:

  

logo_funded_by_Erasmus_