slips logo transparant bg

Cieľom projektu SLIPS (Service Learning in Primary Schools, 101134702) je rozvíjať service learning na prvom stupni základných škôl. Projekt umožní 600 učiteľom a učiteľkám podporiť ich kapacity v oblasti implementácie stratégie service learning.

Partneri projektu spoločne:

  • vytvoria online platformu na vzdelávanie učiteľov a učiteliek základných škôl na prvom stupni;
  • budú podporovať rozvoj kompetencií učiteľov a učiteliek na prvom stupni v oblasti implementácie stratégie service learning;
  • budú rozvíjať prepojenie medzi školami a občianskou spoločnosťou s cieľom lepšie uspokojiť potreby komunity;
  • zabezpečia udržateľnosť výsledkov projektu rozvojom komunity odborníkov (učiteľov/liek) na podporu využívania service learningu na prvom stupni.

Výsledkom projektu okrem vytvorenia spoločnej online platformy pre učiteľov/ky prvého stupňa ZŠ,  bude vypracovaná metodika práce s deťmi na prvom stupni ZŠ pri implementácii SL a učitelia a učiteľky budú zaškolení v jej používaní.

Trvanie projektu: 2 roky

Koordinátor projektu: Centre For European Volunteering

Partneri projektu:

  • Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO)
  • Out of the Box Europe (OTB)
  • University of Granada (UGR)
  • Vytautas Magnus University (VMU)
  • Croatian Volunteer Development Centre (CVDC)