Platforma je riadnym členom Európskeho dobrovoľníckeho centra (Centre for European Volunteering; Centre européen du volontariat – CEV) so sídlom v Bruseli.

CEV spája viac ako 80 národných, regionálnych a lokálnych dobrovoľníckych centier a agentúr podporujúcich dobrovoľníctvo v Európe.

CEV zviditeľnuje a podporuje dobrovoľníctvo advokáciou, zdieľaním vedomostí, budovaním kapacít a tréningom. Cez túto sieť má dopad na tisíce dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií, ktoré hľadajú v dobrovoľníckych centrách oporu a vnáša do ich práce európsky rozmer. Spolu s ostatnými európskymi sieťami aktívnymi v dobrovoľníctve si vymieňa stratégie, informácie a skúsenosti z dobrej praxe, aby tak zabezpečilo efektívne a koherentné pokračovanie v napĺňaní cieľov Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Robí tak aj implementáciou jednotlivých odporúčaní zosumarizovaných v P.A.V.E (Policy Agenda for Volunteering in Europe).

CEV v roku 2020 po prepuknutí krízy v dôsledku pandémie COVID-19 prešlo po hĺbkových analýzach a reflexii transformáciou spojenou s rebrandingom. 

 


 

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Platforma je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. V Rade presadzuje záujmy v prospech rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa intenzívne podieľala na príprave Koncepcie pre rozvoj občianskej spoločnosti schválenej vládou SR vo februári 2012.

Členovia Platformy pracovali na tvorení a pripomienkovaní Zákona č. 406/ 2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako súčasť Rady vlády na tvorení a pripomienkovaní Zákona o registri MNO.

 


 

Hlas občianskych organizácií, celoslovenská platforma neziskových organizácií

hlas obcianskych organizacii

Od jesene 2019 sme členmi platformy občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií Hlas občianskych organizácií, ktorá sa chce aktívne podieľať na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. Princípmi jej fungovania sú dobrovoľnosť, partnerský prístup, demokratické rozhodovanie, pluralita, osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej, solidarita a subsidiarita.

Hlavnými cieľmi je:

  1. Presadzovať pozitívny rozvoj inštitucionálneho, legislatívneho a finančného rámca pre fungovanie občianskych organizácií.
  2. Posilňovať integritu, transparentnosť a súdržnosť občianskeho sektora.
  3. Vytvárať priestor pre spoluprácu občianskych iniciatív a organizácií a podporovať ich aktivity.

Viac informácií nájdete na: www.platformahlas.sk.

 


 

Global Network of Volunteering Leadership
 gnlv logo

Global Network of Volunteering Leadership (GNVL) je nový program organizácie IAVE, ktorý združuje siete z národných a regionálnych úrovní venujúce sa podpore, rozvoju a zvyšovaniu povedomia o hodnote dobrovoľníctva, aby na svojich cieľoch pracovali spoločnými silami.

Členstvo v GNVL nám ponúka možnosť:

  • zúčastňovať sa online stretnutí, webinárov, prednášok a diskusií venujúcim sa rôznym témam, ktoré sú aktuálne vo svete v oblasti dobrovoľníctva,
  • uchádzať sa o granty na rozvoj kapacít organizácie,
  • uchádzať sa o stáž v programe zameranom na rozvoj líderstva organizácie,
  • možnosť pracovať spoločne na obhajobe dobrovoľníctva a posilňovaní jeho uznávania zapájaním sa do globálnych iniciatív

 


  
International Association for Volunteer Effort

iave logo

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa od apríla 2020 stala členom medzinárodnej organizácie International Association for Volunteer Effort (IAVE). Tá už 50 rokov propaguje, posilňuje a oslavuje dobrovoľníctvo využívajúc nespočetné množstvo spôsobov, ktoré sa vo svete odohrávajú.

IAVE má členov vo vyše 70 krajinách sveta a spája ich do globálnej siete dobrovoľníckych lídrov a líderiek, mimovládnych organizácií, podnikov a dobrovoľníckych centier, ktoré zdieľajú vieru v silu dobrovoľníctva, aby tak významne prispeli k riešeniu najnaliehavejších svetových problémov.

Členstvom v takejto sieti máme možnosť získavať aktuálne informácie zo sveta dobrovoľníctva, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe a tiež zdieľať našu expertízu. Tiež sa môžeme zúčastňovať zaujímavých vzdelávacích podujatí.

Organizácie aj jednotlivci sa môžu bezplatne stať okrem členov aj tzv. Glogálnym priateľom dobrovoľníctva - “Global Friend of Volunteering” a posilniť tak celosvetové dobrovoľnícke hnutie. Viac informácií o možnostiach a benefitoch sa dozviete na: www.iave.org/join-now.

Viac informácií o IAVE sa dozviete na stránke organizácie www.iave.com.