Aktuality v oceňovaní Angažovaná škola 2024

Uzávierka prihlášok do 5. ročníka národného oceňovania je 14. júla 2024.

Viac informácií nájdete na www.angazovanaskola.sk 


Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií rozvíja na Slovensku povedomie aj uvedenie do praxe modernej vyučovacej a učebnej stratégie service learning
, ktorá sa zameriava na prepojenie učebného obsahu s riešeniami potrieb komunity, v ktorej škola pôsobí.

Aplikáciou tejto stratégie školy napĺňajú ciele Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

Prostredníctvom ocenenia Angažovaná škola chce Platforma vyzdvihnúť dobré príklady prepojenia škôl a komunít a vedenia žiakov k dobrovoľníctvu a podporiť ďalšie vzdelávacie inštitúcie v zavádzaní stratégie service learning do praxe.

Pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR realizuje Platforma pod značkou Angažovaná škola jedinečné oceňovanie svojho druhu na Slovensku za service learningové projekty materských, základných a stredných škôl

Ide o prvú cenu tohto typu, ktorá chce zviditeľniť a zdôrazniť význam práce vzdelávacích inštitúcií využívajúcich metódu service learning na podporu zapájania žiakov a žiačok do aktivít občianskej spoločnosti. Táto metóda využíva poznatky a zručnosti, ktoré žiaci a žiačky získavajú počas svojho štúdia na identifikáciu problémov trápiacich komunitu, v ktorej škola pôsobí, a aplikáciu riešení týchto problémov.

Udeľovanie ceny má zdôrazniť úlohu školy ako inštitúcie, ktorá nielen odovzdáva akademický obsah, ale pripravuje mladých ľudí na účasť na demokratickom živote spoločnosti povzbudzovaním k participácii na zlepšovaní kvality života komunity a spoločnosti.

Víťazi národného kola budú nominovaní na oceňovanie na úrovni strednej a východnej Európy na tzv. Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.