Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií rozvíja na Slovensku povedomie aj uvedenie do praxe modernej vyučovacej a učebnej stratégie service learning, ktorá sa zameriava na prepojenie učebného obsahu s riešeniami potrieb komunity, v ktorej škola pôsobí.

Aplikáciou tejto stratégie školy napĺňajú ciele Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

Prostredníctvom ocenenia Angažovaná škola chce Platforma vyzdvihnúť dobré príklady prepojenia škôl a komunít a vedenia žiakov k dobrovoľníctvu a podporiť ďalšie vzdelávacie inštitúcie v zavádzaní stratégie service learning do praxe.

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje Platforma pod značkou Angažovaná škola prvé oceňovanie svojho druhu na Slovensku za service learningové projekty materských, základných a stredných škôl

Ide o prvú cenu tohto typu, ktorá chce zviditeľniť a zdôrazniť význam práce vzdelávacích inštitúcií využívajúcich metódu service learning na podporu zapájania žiakov a žiačok do aktivít občianskej spoločnosti. Táto metóda využíva poznatky a zručnosti, ktoré žiaci a žiačky získavajú počas svojho štúdia na identifikáciu problémov trápiacich komunitu, v ktorej škola pôsobí, a aplikáciu riešení týchto problémov.

Udeľovanie ceny má zdôrazniť úlohu školy ako inštitúcie, ktorá nielen odovzdáva akademický obsah, ale pripravuje mladých ľudí na účasť na demokratickom živote spoločnosti povzbudzovaním k participácii na zlepšovaní kvality života komunity a spoločnosti.

Víťazi národného kola budú nominovaní na oceňovanie na úrovni strednej a východnej Európy na tzv. Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.

 

Detaily 1. ročníka národného oceňovania a prihláška do súťaže

O tréningu Service learning

Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt

Prihlasovanie do súťaže je otvorené do 31. júla 2020.
Do súťaže prihlasované aktivity musia byť realizované v školských rokoch 2017/2018 a 2018/2019 a dokončené pred 31. marcom 2020.

Prihlasovací formulár do národného kola súťaže a, v prípade výhry, zároveň aj do súťaže Regional Award for Successful Service-learning Practice
Podmienky prihlásenia do národného oceňovania

Podstránka národného oceňovania

iuventa  logo minedu