ŠOLCOVÁ, Jana - BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta. Sprievodca práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v centrách integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. 1. vydanie. Banská Bystrica: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2023, ISBN 978-80-974194-9-3

 

ŠOLCOVÁ, Jana - BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta. Guidelines for working with volunteers in integrated centres of social and health care. 1st Edition – Banská Bystrica: Platform of Volunteer Centres and Organization, 2023, ISBN 978-80-974194-9-3

 

Service learningové projekty. Príručka pre mládež. 1. vydanie. Banská Bystrica: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2022, ISBN 978-80-974194-1-7

 

Service learning v práci s mládežou. Príručka pre pracovníkov s mládežou. 1. vydanie. Banská Bystrica: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2022, ISBN 978-80-973034-7-1

 

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Manuál pre vypracovanie dobrovoľníckeho programu v organizácii. 2. rozšírené vydanie. Banská Bystrica: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2022, ISBN 978-80-974194-7-9

 

Úrad splnomocnenca vlády pre ROS et al. Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnostiMinisterstvo vnútra SR, 2020, 1134 s. ISBN 978-80-89051-68-7

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et.al. Cesty k dobrovoľníctvu: Metodika výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu1. vyd. Stupava: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2019,  84 s. ISBN 978-80-973034-3-3

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - FRIMMEROVÁ, Alžbeta - ŠOLCOVÁ, Jana. Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb: Sprievodca tvorbou dobrovoľníckeho programu.   1. vyd. Stupava: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2019. 92 s. ISBN 978-80-973034-2-6

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - ŠOLCOVÁ, Jana - SIEKELOVÁ, Marika. Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku - aktuálny stav a trendy. Rec. Ladislav Vaska, Alžbeta Frimmerová. 1. vyd. Stupava : Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2018. 148 s. ISBN 978-80-973034-0-2

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Manažment mladých dobrovoľníkov pochádzajúcich zo znevýhodnených skupín : príručka pre trénerov. 1. vyd. Bratislava : Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2017. 44 s.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Manažment mladých dobrovoľníkov pochádzajúcich zo znevýhodnených skupín : príručka pre účastníkov. 1. vyd. Bratislava : Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2017. 64 s.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Manual for vocational education and training of volunteer coordinators in development projects. Key action 2. Strategic partnerships for vocational education and training. Rec. Sonja Fernandes, Sonia Pereyra. 1. vyd. Logroño : Congcar, 2017. 244 s.

 

ADOLFOVÁ, Ida et al. The EVSification Manual : volunteer management in EVS projects. 1. vyd. Cluj-Napoca : Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, 2016. 132 s. ISBN 978-973-0-21594-6.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - ŠAVRNOCHOVÁ, Michaela - ŠOLCOVÁ, Jana. Dobrovoľníctvo - cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí. Rec. Zuzana Heinzová, Ladislav Vaska. 1. vyd. Bratislava : Bratislavské dobrovoľnícke centrum, 2016. 46 s. ISBN 978-80-972255-0-6.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - ŠAVRNOCHOVÁ, Michaela - ŠOLCOVÁ, Jana. Objav sa v dobrovoľníctve. 1. vyd. Bratislava : Bratislavské dobrovoľnícke centrum, 2016. 102 s. ISBN 978-80-972255-2-0.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - MRAČKOVÁ, Alžbeta. Ako pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z radov nezamestnaných : tréning pre dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie. Rec. Peter Jusko, Ladislav Vaska. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. 40 s. ISBN 978-80-557-0712-9.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - BIELEŠOVÁ, Zuzana - KURPIELOVÁ, Melánia. Dobrovoľníctvo stredoškolákov - cesta k aktívnej participácii: metodika výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v stredných školách. Rec. Lenka Rovňanová, Jana Šolcová. Banská Bystrica : Centrum dobrovoľníctva, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. 36 s. ISBN 978-80-557-0676-4.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Skúste to inak : metodika práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi pre dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie. Rec. Peter Jusko. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2013. 30 s. ISBN 978-80-557-0680-1.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta. Analýza prínosov dobrovoľníctva pre nezamestnaných v rámci projektu Volwem. Rec. Peter Jusko, Ladislav Vaska. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Platforma dobrovoľníckych centier, 2014. 31 s. ISBN 978-80-557-0814-0.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - MRAČKOVÁ, Alžbeta. Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok : manuál na vypracovanie dobrovoľníckeho programu v organizácii. Rec. Ladislav Vaška, Jana Šolcová. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. 65 s. ISBN 978-80-557-0711-2.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - MRAČKOVÁ, Alžbeta. D-zručnosti pre zamestnanie: manuál pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, dobrovoľnícke organizácie a dobrovoľnícke centrá. Rec. Peter Jusko, Ladislav Vaska. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014. 50 s. ISBN 978-80-557-0728-0.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Service learning. Pomáhajme (si) navzájom : o stratégii service learning. Ed. Marek Stachoň. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013. 38 s.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Dobrovoľníctvo na Slovensku : výskumné reflexie. Ed. Alžbeta Brozmanová Gregorová; vedec. red. Anna Tokárová; rec. Eva Mydlíková, Pavol Frič. 1. vyd. Bratislava : Iuventa, 2012. 208 s. ISBN 978-80-8072-119-0.

 

MRAČKOVÁ, Alžbeta - BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta. Volunteering Infrastructure in Europe : Slovakia. In Volunteering Infrastructure in Europe. - Brussel : CEV - European Volunteer Centre, 2012, s. 354-366.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Dobrovoľníctvo - keď pomoc baví a zábava pomáha. Rec. Samuel Koróny, Eva Mydlíková, Pavol Frič. 1. vyd. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2011. 51 s. [3 AH]. ISBN 978-80-8106-049-6.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Tretí sektor a mimovládne organizácie. Ed. Alžbeta Brozmanová-Gregorová. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. 148 s. ISBN 978-80-8083-805-8.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta - MARČEK, Eduard - MRAČKOVÁ, Alžbeta. Analýza dobrovoľníctva na Slovensku. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2009. 113 s. ISBN 978-80-8083-844-7.

 

BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta et al. Mládež - mesto - región : aká je mládežnícka politika miest a samosprávnych krajov na Slovensku? Bratislava : Iuventa, 2008. 98 s. ISBN 978-80-8072-074-2.