Hlavné aktivity projektu:
  • výskum o dobrovoľníctve mládeže a publikácia k tomuto výskumu
  • vytvorenie KONCEPCIE výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu ako hlavnej aktivity projektu + nová METODIKA výchovy k dobrovoľníctvu na školách
  • prepojenie dobrovoľníctva s formálnym vzdelávaním na všetkých stupňoch a typoch škôl
  • publikácia o príkladoch dobrej praxe realizácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu

 

Podstata projektu:

Podstatou vyššie spomenutého projektu bolo spracovanie návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu na Slovensku (na stiahnutie TU) Tá bola dňa 19.4.2018 finálne schválená ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou. Tvorba koncepcie bola založená na medzisektorom a medzirezortnom partnerstve. Pracovalo na nej 27 odborníkov a odborníčok z mimovládnych organizácií, štátnej správy, škôl a zástupcov mládeže, ktorí tvorili stálu pracovnú skupinu. Okrem toho do procesu tvorby bolo zapojených ďalších 12 odborníkov a zástupcov mládeže, ktorí sa zúčastnili vybraných stretnutí. Súčasťou projektu bol reprezentatívny výskum o dobrovoľnícke mládeže realizovaný na vzorke 806 mladých ľudí a zber príkladov dobrej praxe v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Výsledkom projektu je samotná koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorej súčasťou je návrh základného rámca vzdelávacieho programu pre učiteľov a učiteľky a monografia v tlačenej a elektronickej verzii, ktorá sumarizuje výsledky výskumu a príklady dobrej praxe. Prostredníctvom výchovy a vzdelávania k dobrovoľníckej činnosti budú na základe koncepcie deti a mladí ľudia vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu k riešeniu problémov spoločnosti, inkluzívnemu správaniu, prosociálnym postojom a hodnotám. Projekt vytvoril základné predpoklady pre reálnu prácu s učiteľmi a učiteľkami ako aj pracovníkmi a pracovníčkami s mládežou a samotnou mládežou v oblasti výchovy k dobrovoľníctvu. Zároveň je projekt príkladom participatívnej tvorby verejnej politiky.

Projekt sa tiež snažil zlepšiť poznanie:

  • o aktuálnom stave participácie detí a mládeže v dobrovoľníckych aktivitách
  • o aktuálnych trendoch v tejto oblasti

 

Aktuálne 02/2018: Tu môžete pripomienkovať návrh KONCEPCIE 

Aktuálne 04/2018: Publikácia k výskumu o dobrovoľníctve mladých Slovákov je na svete

Aktuálne 04/2018: Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu na Slovensku SCHVÁLENÁ

 
FINÁLNE MATERIÁLY NA STIAHNUTIE:

PUBLIKÁCIA K VÝSKUMU

INFOGRAFIKA K VÝSKUMU

SCHVÁLENÁ KONCEPCIA

 

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.