Tento výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce vychádza z priemernej hrubej mzdy bez ohľadu na triedu zamestnania.

Priemernú hrubú mzdu za predchádzajúci rok každoročne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Táto mzda je však zverejnená ako mesačná mzda a nie mzda na hodinu.

Pre výpočet hodinovej mzdy je preto možné použiť tabuľku, v ktorej sú uvedené aj mzdy podľa triedy zamestnaní. Tá totiž obsahuje aj priemernú hrubú hodinovú mzduza všetky zamestnania.

Pri výpočte sa počet hodín dobrovoľníckej práce vykonanej pre projekt vynásobí priemernou hrubou hodinovou mzdou.

Príklad:

Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ postupuje takto: Piati dobrovoľníci a dobrovoľníčky počas projektu v roku 2016 odpracovali spolu 165 hodín doučovania predmetov prvého a druhého stupňa základnej školy detí do 14 rokov v krízovom
centre. 165 hodín x 5,93 Eur = 978,45 Eur. Suma 978,45 Eur tvorí ekonomickú hodnotu dobrovoľníckej práce všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte.