doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
prezidentka, trénerka

Pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike dobrovoľníctva, service-learningu, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe a manažmentu projektov a ďalším témam. Od roku 2002 do 2018 viedla Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a od roku 2011 je členkou predsedníctva Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Koordinovala viacero medzinárodných a národných projektov v oblasti dobrovoľníctva, napríklad projekt tvorby štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, výskum o dobrovoľníctve na Slovensku, prípravu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a ďalšie. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka, konlutantka a ako akreditovaná supervízorka v sociálnej oblasti.

 

Mgr. Alžbeta Frimmerová (Mračková)
viceprezidentka, projektová manažérka, trénerka, konzultantka - AKTUÁLNE NA MATERSKEJ DOVOLENKE

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu a kvalite v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a iniciovala vznik dobrovoľníckych centier v Trnave a Trenčíne.

 

Ing. Ida Adolfová (od 02.04.2019)
finančná a projektová manažérka, koordinátorka Európskeho zboru solidarity

Študovala na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (2002) a už počas štúdia objavila dobrovoľníctvo, ktoré sa stalo súčaťou jej života a neskôr aj profesionálnej praxe. Veľký vplyv na jej život a spôsob myslenia mala trojmesačná dobrovoľnícka práca v Juhoafrickej republike (2008) a trojmesačné štúdium na City University of New York (2013). Od roku 2003 pracuje v Komunitnej nadácii Zdravé mesto, kde sa venuje ekonomike a manažmentu projektov a programov nadácie. Má skúsenosti s dobrovoľníctvom domácim aj medzinárodným, či už v úlohe dobrovoľníčky alebo koordinátorky dobrovoľníckych programov. Je aktívna v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde pôsobí ako koordinátorka zahraničných dobrovoľníkov, školiteľka, projektová manažérka projektov Erasmus+ a ekonómka. Od roku 2018 je v našej organizácii ekonómkou a od apríla 2019 sa rozhodla viac času venovať práci v Platforme, nakoľko ju oslovili aktivity organizácie, projekty a v neposlednom rade ľudia, ktorí v organizácii pôsobia. Vníma ju ako výzvu a príležitosť profesionálne aj ľudsky rásť a v neposlednom rade chce byť súčasťou pozitívnych zmien v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku.

 

Mgr. Mária Joklová, PhD.
koordinátorka oceňovania Srdce na dlani a koordinátorka projektov Európskeho zboru solidarity - aktuálne na MATERSKEJ DOVOLENKE

Počas celého svojho štúdia sociálnej práce získavala skúsenosti v rámci mnohých dobrovoľníckych aktivít v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde stála aj pri zrode oceňovania dobrovoľníckej práce Srdce na dlani. Dobrovoľníčenie na vlastnej koži si zažila aj v Španielskej Barcelone, kde pracovala pre organizáciu Casal dels Infants v nízkoprahovom centre so zameraním na prácu s deťmi s rizikom sociálneho vylúčenia. Táto dobrovoľnícka skúsenosť jej okrem iného pomohla uvedomiť si zmysel a miesto dobre koordinovanej práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v oblasti manežmentu dobrovoľníctva. Po návrate zo zahraničia sa takto motivovaná vrátila k téme oceňovania dobrovoľníckej práce Srdce na dlani, ktorej sa venuje na krajskej aj celoslovenskej úrovni. V súčasnosti pre Platformu rozbieha aj koordináciu projektu Európskeho zboru solidarity.

 

Mgr. Dominika Hradiská (od 1.4.2019)
projektová manažérka, koordinátorka oceňovania Srdce na dlani

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Počas štúdia sa pridala k OZ Žabky, kde koordinovala dobrovoľníkov pri práci s deťmi a mládežou. Na základe tejto skúsenosti a vďaka spoznávaniu stavu dobrovoľníctva v Košickom kraji sa v roku 2011 stala zakladajúcou členkou a neskôr predsedníčkou Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Po materskej dovolenke sa v roku 2017 pridala k tímu Prešovského dobrovoľníckeho centra, ktoré dva roky viedla. Má skúsenosti s vysielaním a hosťovaním zahraničných dobrovoľníkov. Počas celého obdobia sa ako štatutárka členskej organizácie podieľala na aktivitách Platformy a sledovala jej činnosť. Od apríla 2019 je aktívnou súčasťou tímu Platformy, venuje sa najmä štandardom kvality dobrovoľníckych organizácií a podieľa sa na aktuálnych medzinárodných projektoch.

 

 Mgr. Jana Šolcová, PhD.
členka predsedníctva, trénerka

Od roku 2016 je lektorkou nášho akreditovaného tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a spolupracuje v rámci viacerých medzinárodných a národných projektov, ako výskumníčka a členka tímu. Pôsobí tiež ako koordinátorka a lektorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 10 rokov. Vo svojom voľnom čase, ako aj v profesijnom živote sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou. Podieľa sa na sérii vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kompetencií odborných pracovníkov a pracovníčok, ale i dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich s deťmi a mládežou. Pôsobí ako spolupracovníčka a členka výborov vo viacerých mimovládnych organizáciách zameriavajúcich sa na deti a mládež v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách. V súčasnosti je koordinátorkou v dvoch organizáciách – Klub Pathfinder (občianske združenie skautského typu s celoslovenskou pôsobnosťou) a Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica s krajskou pôsobnosťou koordinuje program Spojivko. Svoju pedagogickú, ako aj vedeckú činnosť orientuje aj na inovatívne formy rozvoja sociálnych zručností, neformálne vzdelávanie detí a mládeže, teórie sociálnej práce a to prostredníctvom činnosti na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Gabriela Podmaková
členka predsedníctva, projketová manažérka

Vyštudovala etnológiu a mimoeurópske štúdie na FF UCM v Trnave a UNY v Indonézii. Dobrovoľníctvu sa venuje už od základnej školy, pričom zažila ako to s dobrovoľníkmi môže, ale aj nemusí fungovať. Pracovala na veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave, Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v Škole komunikácie a médií, a v mimovládnej organizácii PDCS. V Platforme koordinuje kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Aktuálne vedie Bratislavské dobrovoľnícke centrum.