doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
prezidentka, trénerka

Pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike dobrovoľníctva, service-learningu, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe a manažmentu projektov a ďalším témam. Od roku 2002 do 2018 viedla Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a od roku 2011 je členkou predsedníctva Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Koordinovala viacero medzinárodných a národných projektov v oblasti dobrovoľníctva, napríklad projekt tvorby štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, výskum o dobrovoľníctve na Slovensku, prípravu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a ďalšie. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka, konlutantka a ako akreditovaná supervízorka v sociálnej oblasti.

 

Mgr. Alžbeta Frimmerová (Mračková)
viceprezidentka, projektová manažérka, trénerka, konzultantka - AKTUÁLNE NA MATERSKEJ DOVOLENKE

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu a kvalite v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a iniciovala vznik dobrovoľníckych centier v Trnave a Trenčíne.

 

Ing. Ida Adolfová (od 02.04.2019)
finančná a projektová manažérka, koordinátorka Európskeho zboru solidarity

Študovala na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (2002) a už počas štúdia objavila dobrovoľníctvo, ktoré sa stalo súčaťou jej života a neskôr aj profesionálnej praxe. Veľký vplyv na jej život a spôsob myslenia mala trojmesačná dobrovoľnícka práca v Juhoafrickej republike (2008) a trojmesačné štúdium na City University of New York (2013). Od roku 2003 pracuje v Komunitnej nadácii Zdravé mesto, kde sa venuje ekonomike a manažmentu projektov a programov nadácie. Má skúsenosti s dobrovoľníctvom domácim aj medzinárodným, či už v úlohe dobrovoľníčky alebo koordinátorky dobrovoľníckych programov. Je aktívna v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde pôsobí ako koordinátorka zahraničných dobrovoľníkov, školiteľka, projektová manažérka projektov Erasmus+ a ekonómka. Od roku 2018 je v našej organizácii ekonómkou a od apríla 2019 sa rozhodla viac času venovať práci v Platforme, nakoľko ju oslovili aktivity organizácie, projekty a v neposlednom rade ľudia, ktorí v organizácii pôsobia. Vníma ju ako výzvu a príležitosť profesionálne aj ľudsky rásť a v neposlednom rade chce byť súčasťou pozitívnych zmien v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku.

 

Mgr. Dominika Hradiská (od 1.4.2019)
projektová manažérka, koordinátorka oceňovania Srdce na dlani

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Počas štúdia sa pridala k OZ Žabky, kde koordinovala dobrovoľníkov pri práci s deťmi a mládežou. Na základe tejto skúsenosti a vďaka spoznávaniu stavu dobrovoľníctva v Košickom kraji sa v roku 2011 stala zakladajúcou členkou a neskôr predsedníčkou Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Po materskej dovolenke sa v roku 2017 pridala k tímu Prešovského dobrovoľníckeho centra, ktoré dva roky viedla. Má skúsenosti s vysielaním a hosťovaním zahraničných dobrovoľníkov. Počas celého obdobia sa ako štatutárka členskej organizácie podieľala na aktivitách Platformy a sledovala jej činnosť. Od apríla 2019 je aktívnou súčasťou tímu Platformy, venuje sa najmä štandardom kvality dobrovoľníckych organizácií a podieľa sa na aktuálnych medzinárodných projektoch.

 

 Mgr. Jana Šolcová, PhD.
členka predsedníctva, trénerka

Od roku 2016 je lektorkou nášho akreditovaného tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a spolupracuje v rámci viacerých medzinárodných a národných projektov, ako výskumníčka a členka tímu. Pôsobí tiež ako koordinátorka a lektorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 10 rokov. Vo svojom voľnom čase, ako aj v profesijnom živote sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou. Podieľa sa na sérii vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kompetencií odborných pracovníkov a pracovníčok, ale i dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich s deťmi a mládežou. Pôsobí ako spolupracovníčka a členka výborov vo viacerých mimovládnych organizáciách zameriavajúcich sa na deti a mládež v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách. V súčasnosti je koordinátorkou v dvoch organizáciách – Klub Pathfinder (občianske združenie skautského typu s celoslovenskou pôsobnosťou) a Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica s krajskou pôsobnosťou koordinuje program Spojivko. Svoju pedagogickú, ako aj vedeckú činnosť orientuje aj na inovatívne formy rozvoja sociálnych zručností, neformálne vzdelávanie detí a mládeže, teórie sociálnej práce a to prostredníctvom činnosti na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Gabriela Podmaková
členka predsedníctva

Vyštudovala etnológiu a mimoeurópske štúdie na FF UCM v Trnave a UNY v Indonézii. Dobrovoľníctvu sa venuje už od základnej školy, pričom zažila ako to s dobrovoľníkmi môže, ale aj nemusí fungovať. Pracovala na veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave, Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v Škole komunikácie a médií, a v mimovládnej organizácii PDCS. Aktuálne vedie Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

 

Mgr. Silvia Cochová, PhD.
členka predsedníctva

Vyštudovala jednoodborovú environmentálnu výchovu a postgraduálne štúdium z ochrany biodiverzity ukončila na Technickej univerzite vo Zvolene. Po doktoráte ešte zostala na Fakulte ekológie a environmentalistiky ako vysokoškolský pedagóg, ale nakoniec sa po materskej dovolenke rozhodla pôsobiť mimo akademickej pôdy. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľky v neziskovej organizácii Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde úročí svoje roky skúseností z pôsobenia v treťom sektore. S dobrovoľníctvom sa priamo stretáva nielen v práci, ale sama je už vyše 20 rokov aktívnou dobrovoľníčkou v Slovenskom skautingu (pôsobila 6 rokov na národnej úrovni v správnej rade).

 

Mgr. Veronika Kosková
koordinátorka aktivít

Vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite a krátko pôsobila v oblasti poradenstva. Skúsila si aj prácu v IT sektore, kde riadila HR procesy a mala na starosti manažment projektov. Žije a pracuje v Banskej Bystrici. Počas rodičovskej dovolenky sa stala súčasťou OZ Materského centra Mamina, vďaka ktorému sa dostala viac k dobrovoľníctvu. Ako štatutára materského centra koordinovala aktivity, dobrovoľníčky a zabezpečovala technicko-organizačnú podporu. Od roku 2018 je lektorkou OZ Zippy, kde vzdeláva pedagogických a odborných zamestnancov v programoch na rozvoj sociálnych zručností u deti. Pri dobrovoľníctve ostala aj po rodičovskej dovolenke a momentálne sa profesionálne venuje dobrovoľníctvu v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. V Platforme dobrovoľníckych centier a organizácii má na starosti koordináciu vzdelávacích aktivít a tréningov.

 

Mgr. Daniela Ivanová, PhD.
koordinátorka aktivít 

Daniela je absolventkou štúdia sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojho štúdia sa aktívne venovala dobrovoľníctvu, ktoré pretavila aj do svojho výskumu, kde sa predovšetkým orientovala na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách. Svoje skúsenosti nadobudla a obohatila aj absolvovaním stáže v Národnej rade Slovenskej republiky (2018), spoluprácou na medzinárodnom projekte MYS (My and your stories) (2019), či účasťou na letnom Summers programe (2021), kde spolupracovala s tímom zahraničných dobrovoľníkov na vzniku nových dobrovoľníckych programov a za zmienku stojí aj účasť na krátkodobej študentskej mobilite na univerzite v Lisabone (2022). Daniela sa venuje v Platforme aplikácii Onsinch a pôsobí aj ako koordinátorka Európskeho zboru solidarity.

 
Ing. Eva Ščepková, PhD.
PR manažérka

Vyštudovala cestovný ruch na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a personálny manažment a organizačný rozvoj na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia na vysokej školy založila občianske združenie EnviroFuture, ktorého poslaním je zvyšovanie environmentálneho povedomia ľudí, zveľaďovanie verejných priestorov a organizovanie vzdelávacích podujatí. Od roku 2013 do 2018 pôsobila v Nadácia Ekopolis, kde mala na starosti PR a marketing. V roku 2016 založila občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica, ktoré sa venuje vzdelávaniu a networkingu podnikavých ľudí.  V súčasnosti pôsobí aj v komunitno-coworkingovom centre 365.labb v Banskej Bystrici.