Čo znamená, že je organizácia držiteľom značky kvality?

Pod značkou kvality si môžeme predstaviť akúsi známku či ohodnotenie organizácie na základe overenia metód, ktoré používa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Značku kvality organizácii udeľuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií po preverení konkrétnych postupov pri riadení dobrovoľníkov a preskúmaní dôkazov o ich uplatňovaní.

Pri overovaní kvality manažmentu sa skúma napríklad:

  • ako a či organizácia zapája dobrovoľníkov do rozhodovacích procesov v organizácii
  • či má jasne komunikované práva a povinnosti oboch strán
  • či vedie evidenciu súvisiacu s chodom dobrovoľníckeho programu
  • či svojich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky oceňuje za ich prácu
  • akú podporu im organizácia poskytuje
  • či dobrovoľníci a dobrovoľníčky prechádzajú dostatočným zaškolením
  • či im organizácia vytvára vhodné podmienky pre prácu a podobne.

 

Preto, ak ste niekedy uvažovali, na základe čoho si vybrať organizáciu pre svoju dobrovoľnícku činnosť, značka kvality dáva na túto otázku odpoveď. 

Kvalita manažmentu dobrovoľníctva sa hodnotí v troch stupňoch. Organizácia môže získať jednu, dve alebo tri hviezdičky, ktoré odkazujú na kvalitatívny stupeň manažmentu dobrovoľníctva. Čím viac hviezdičiek, tým lepší systém riadenia má organizácia nastavený.

Pridelená značka kvality má záujemkyni či záujemcovi o dobrovoľníctvo zaručiť, že rozhodnutie dobrovoľníčiť v organizácii, ktorá je jej držiteľkou, nepovedie k sklamaniu z prístupu organizácie k dobrovoľníčke či dobrovoľníkovi. Zároveň je dôkazom, že organizácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčky vníma ako cenný zdroj, o ktorý sa chce starať a venovať mu náležitú pozornosť.