Zmeny sa týkajú

  • priamo Zákona o dobrovoľníctve 406/2011 Z.z.
  • iných právnych predpisov: Zákon o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele,Zákonník práce, Zákon o sociálnych službách, Zákon o službách zamestnanosti

                                                     

Vysvetlenie jednotlivých zmien priniesol webinár, ktorý si môžete pozrieť TU.

K najvýznamnejším zmenám pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií usmernenia pre aplikačnú prax:

  • Preukázateľne vynaložené výdavky – usmernenie nájdete TU
  • Akreditácia v oblasti dobrovoľníckych činností a dotácie na podporu dlhodobých dobrovoľníckych činností – celý proces akreditácií aj dotácií pripravujeme v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre ROS, ktorý je gestorom tejto agendy. Aktuálne informácie nájdete TU.

Všetky inštrukcie, štatút a formuláre žiadostí o akreditáciu aj dotáciu budú zverejnené tu a na stránke Úradu splnomocnenca. Žiadosti sa budú podávať elektronicky. Termíny nateraz nie sú známe. 

  • Firemné dobrovoľníctvo – usmernenie k zapájaniu zamestnancov súkromných firiem, štátnej a verejnej správy pripravujeme, k dispozícii bude na našej webovej stránke.

Všetky aktuality týkajúce sa dobrovoľníctva sa včas dozviete z nášho newslettra. Ak ho ešte neodoberáte, zaregistrujte sa na odber tu a sledujte naše sociálne siete.

 

 

FAQ

Môže o dotáciu žiadať aj neakreditovaný subjekt?

Nie, akreditácia je podmienkou pre uchádzanie sa o dotáciu.

 

Môže dobrovoľníkov prijímať a vysielať aj organizácia, ktorá nie je akreditovaná?

Áno, akreditácia nie je podmienkou pre zapájanie dobrovoľníkov. Organizácia môže dobrovoľníkov a dobrovoľníčky prijímať a vysielať pokiaľ spĺňa zákonom stanovené podmienky.

 

Aké sú termíny pre akreditáciu a žiadosti o dotácie?

Zatiaľ neboli stanovené termíny pre prekladanie žiadostí o akreditáciu ani pre žiadosti o dotáciu. Veríme, že v tomto roku bude vyhlásená výzva aj pre dotácie. 

 

Aké výdavky je možné zahrnúť do žiadosti o dotáciu?

Všetky, ktoré priamo súvisia s riadením dobrovoľníckeho programu aj s prácou s dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Môže ísť o výdavky na mzdu koordinátora, náklady spojené s náborom, náklady na vzdelávanie dobrovoľníkov a ich supervíziu, priame náklady spojené s výkonom dobrovoľníckej činnosti ako stravné, cestovné a materiál, ale aj špecifické náklady, ak sú nevyhnutné pre výkon dobrovoľníckej činnosti, napr. nákup softwaru, náklady na mentora, ak ide o dobrovoľníka so špeciálnymi potrebami a pod.

Výdavky sa musia vzťahovať k roku, v ktorom je dotácia schválená.

 

Aká suma je vyčlenená na dotácie a koľko môže žiadať jeden subjekt?

Vyčlenených je pre rok 2023 spolu 450 000€. Zatiaľ nie je dohodnutá suma pre jeden subjekt, ale určite bude vo výzve určená dolná aj horná hranica sumy, o ktorú sa bude môcť uchádzať. 

 

Môže jeden subjekt podať viacero žiadostí o dotáciu, ak realizuje viac dobrovoľníckych programov?

Organizácia sa akredituje na základe popisu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, do ktorého zahrnie všetku činnosť, teda všetky dobrovoľnícke programy, ktoré realizuje. O dotáciu sa uchádza samostatnými žiadosťami na každý dobrovoľnícky program. 

 

Kde nájdem žiadosť o akreditáciu organizácie?

Žiadosti ešte nie sú zverejnené. Budú sa podávať elektronicky a všetky informácie budú zverejnené na webe Úradu splnomocnenca pre ROS (https://www.minv.sk/?ros). 

 

Kto sú oprávnení žiadatelia o akreditáciu?

1)         O akreditáciu môže požiadať vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti – právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky udelenia akreditácie podľa § 9 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2)         O akreditáciu nemôže požiadať fyzická osoba. 

 

Aké sú podmienky pre získanie akreditácie? 

Podmienkou udelenia akreditácie je, že vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej pomoci - právnická osoba, ktorý žiada o udelenie akreditácie (ďalej len „žiadateľ“) 

a) aktívne zabezpečuje výkon dobrovoľníckej činnosti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti,

b) má materiálno-technické vybavenie potrebné na organizovanie dobrovoľníckej činnosti v rámci dobrovoľníckeho programu,

c) má personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, 

d) má uzatvorenú písomnú zmluvu s fyzickou osobou, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov,

e) má zverejnené transparentné informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach na verejne prístupnom mieste alebo na svojom webovom sídle,

f) má zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii, 

g) má zavedený systém komunikácie so záujemcami o dobrovoľnícke príležitosti a spôsob výberu dobrovoľníkov,

h) má zavedený systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov,

i) má zavedený systém podpory a motivácie dobrovoľníkov a systém hodnotenia a oceňovania dobrovoľníkov,

j) má zavedený systém hodnotenia dobrovoľníckeho programu.