Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podpísalo kolektívnu zmluvu na rok 2024 v takom znení, ktoré podporuje dobrovoľníctvo zamestnancov. 

Štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme majú nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy až na 3 pracovné dni, ktoré sa rozhodnú venovať dobrovoľníctvu.

„Je to prvá lastovička medzi ministerstvami a veríme, že sa k nej pridajú aj ostatné ministerstvá či organizácie verejnej správy. Podpora dobrovoľníctva zamestnancov má prínosy nielen pre samotné organizácie, či komunity, ktorým sa pomoc poskytuje, ale aj pre zamestnancov, ktorí sa do dobrovoľníctva zapájajú. Výskumy dokazujú, že zapojenie do dobrovoľníctva má pozitívny vplyv na spokojnosť v práci, ale tiež na rozvoj mnohých zručností. Podpora zamestnancov verejnej správy v zapájaní sa do dobrovoľníctva je tiež cesta ako budovať mosty medzi rôznymi sektormi v spoločnosti, vzájomne sa poznávať a rozvíjať dôveru,“ uvádza Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Podpore dobrovoľníctva je venovaný Článok 17 v Kolektívnej zmluve:

Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi v kalendárnom roku na základe jeho žiadosti pracovné voľno s náhradou mzdy v zmysle § 138a Zákonníka práce na nevyhnutne potrebný čas, najviac na tri pracovné dni v rozsahu 7,5 h na každý takýto pracovný deň, na výkon dobrovoľníckej činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o dobrovoľnícku činnosť v niektorej z oblastí uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až f) zákona o dobrovoľníctve. 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky môžu vykonávať dobrovoľnícku činnosť v rôznych oblastiach, ako napríklad pri ochrane a zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí. Taktiež pomáhajú pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, pri humanitárnej pomoci a pri uskutočňovaní dobrovoľníckych programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií.

Budeme radi, ak sa zamestnanci  verejnej správy budú zapájať najmä do dlhodobých dobrovoľníckych aktivít, ktoré prinášajú udržateľnejšie benefity pre všetky strany. V prípade, že nemajú skúsenosti s dobrovoľníctvom, dávame do pozornosti každoročnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva, v rámci ktorej je možné si vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom či dobrovoľníčkou alebo nájsť organizáciu či program, v ktorej by pomáhali pravidelne.