Národné oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodného oceňovania Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe, ktorá pokrýva región strednej a východnej Európy.

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

„Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa tak ako organizátor národného oceňovania spojila s medzinárodnými partnermi a Angažovaná škola sa tak stala súčasťou medzinárodného oceňovania Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe a pripravovaná je v spolupráci s International Organization “Interactive Open Schools” (MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe (CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning (CLAYSS),“ uvádza Daniela Ivanová, programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

Niektorí finalisti národného oceňovania Angažovaná škola boli nominovaní na medzinárodnú cenu Regional Award for Successful Service-learning Practice, ktorá pokrýva región strednej a východnej Európy a spája tak najkvalitnejšie service learningové projekty v celom európskom regióne.

1.miesto získala základná škola zo Zemianskej Olče za svoje projekty: 2021 Klimatická ulička, 2022 Dôstojnosť, 2023 Zelený amfiteáter.

„Je pre nás nesmiernou cťou, že sa v rámci 4. ročníka Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe prvýkrát víťaznou školou stala práve škola zo Slovenska. Je to obrovský úspech uspieť v tak silnej konkurencii skvelých service learningových projektov. Víťazná slovenská škola preukázala, že vytvára podnetné prostredie pre samostatnosť, rozhodovanie a tvorivosť žiakov a zároveň buduje vzťahy s komunitou, čo ocenila aj medzinárodné hodnotiaca komisia,“ dopĺňa Daniela Ivanová.

Cieľom projektov základnej školy bolo reagovať na potreby komunity i zmierniť i dopady klimatickej zmeny. Žiaci mapovali svoje okolie, rozprávali sa s rodičmi, starými rodičmi, obyvateľmi, všímali si nedostatky, alebo miesta, ktoré volali po zmene. Žiaci v priebehu rokov 2021 až 2023 realizovali projekty ako Klimatická ulička, Dôstojnosť a Zelený amfiteáter. 

V roku 2021 upravili žiaci opustenú priechodnú uličku v obci, do ktorej vysadili kríky, dreviny kvety, umiestnili lavičky a informačné tabule o živote na Žitnom ostrove pred rokmi, o pôvodných živočíšnych druhoch aj o svojej žiackej činnosti. Ulička sa stala relaxačno-náučnou zónou, spájajúcou cestu od školy ku klubu dôchodcov. Žiaci pravidelne navštevujú dôchodcov v klube, pripravujú pre nich kultúrny program, pohostenie i spoločné pečenie koláčov na jarmok.

V roku 2022 v rámci projektu Dôstojnosť zmapovali potreby obyvateľov a zistili, že v čase častých covidových úmrtí sa mnohí starší ľudia nemohli zúčastniť pohrebných obradov, nakoľko nezvládli stáť počas obradu. Na cintoríne chýbali lavičky. Žiaci zistili, že aj sociálne zariadenia sú vo veľmi zlom stave. Prostredníctvom Startlabu vyzbierali peniaze a umiestnili pred Dom smútku 12 lavičiek, kúpili a natreli suchú toaletu a kontajnery na triedený odpad.

V roku 2023 zrealizovali projekt Zelený amfiteáter. Na priestranstve medzi dvomi školami došlo k výrubu starých stromov a ostalo prázdne miesto, na ktorom obec plánovala postaviť parkovisko pre rodičov (v areáli školy), proti čomu sa snažili žiaci postaviť veľmi tvorivo. Mapovali niekoľko týždňov existujúce blízke parkovacie plochy, vytvárali štatistiku, ktorú vyhodnotili s výsledkom, že škola nepotrebuje ďalšie parkovacie miesta. Namiesto vybetónovanej plochy navrhli vybudovať Zelený miniamfiteáter - výučbový outdoorový priestor - prístrešok, pocitový chodník, vysadiť zeleň. Na výstavbu prístreška škola získala financie z Nadácie ZSE Výnimočné školy a na pocitový chodník z Green Foundation. K získavaniu sadeníc prispeli niektorí rodičia a Ekocentrum dropie svojimi rastlinnými darmi.

 

O Základnej škole Zemianska Olča:

Základná škola v Zemianskej Olči má vo svojom školskom vzdelávacom programe zakotvenú víziu BYŤ BLIŽŠIE K PRÍRODE. Od r.2016 spolupracuje s Nadáciou Green Foundation, dlhodobo spolupracujeme s ekocentrom Dropie na environmentálnych workshopoch, na skrášľovaní a čistení životného prostredia. Žiaci absolvujú každoročne komunitné vzdelávanie a systematicky spolupracujú s miestnymi organizáciami - Klub dôchodcov, SEV Dropie, Obec Zemianska Olča, Nitrianska krajská rada mládeže, SAŽP. Svojimi aktivitami zanechávajú pozitívnu stopu vo svojej obci a v regióne. Do service learningového programu školy sú zainteresovaní aj pedagógovia, niektorí z nich absolvovali vzdelávanie a pôsobia pri projektoch ako facilitátori. Žiaci mapujú potreby obce, ktoré sa svojimi projektmi snažia napĺňať. V rámci svojich environmentálnych aktivít sa zapájajú aj do spolupráce s inými školami na medzinárodnej úrovni (Medzinárodné stretnutie škôl, Erasmus+).

Kontakt: www.zszemolca.edupage.org