27., 28. a 29. júna 2023 sa uskutočnila séria okrúhlych stolov v Trnave, Prešove a Banskej Bystrici.

Advokácia prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku je jeden z hlavných spôsobov napĺňania našich cieľov a poslania.

Téma dobrovoľníctva sa objavuje čiastkovo vo viacerých strategických dokumentoch na národnej úrovni. Pomenovanie hlavných oblastí a dôležitých tém z  dobrovoľníctva, ktoré potrebujeme rozvíjať nám však chýba už od roku 2013, kedy bol naposledy prijatý národný Program rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier.

V spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami v Trnave, Prešove a Banskej Bystrici sme preto 27., 28. a 29. júna 2023 pripravili sériu okrúhlych stolov. Pozvaní boli zástupcovia a zástupkyne organizácií rozvíjajúcich dobrovoľníctvo, samospráv a verejnej správy. Spolu 59 osôb na 3 stretnutiach identifikovalo oblasti dobrovoľníctva, v ktorých máme pred sebou nejaké výzvy a definovali stav, do ktorého sa cielenou prácou chceme dostať po 7 rokoch.

Výstupy zo stretnutí budú počas letných mesiacov spracované a v septembri sa otvorí možnosť pripomienkovať vytvorený dokument. Výstupom má byť Program rozvoja dobrovoľníctva na najbližších 7 rokov. Finálny Program chceme predstaviť Komore MNO pri Rade vlády pre MNO a požiadať o odporúčanie na jeho schválenie vládou SR, ktorá vzíde z najbližších volieb.

V prípade záujmu o pripomienkovanie dokumentu pred jeho finalizáciou sledujte naše sociálne siete alebo newsletter, včas získate informácie o možnostiach zapojenia sa.