Ešte pred Vianocami sa 15.12.2017 v Bratislave na pôde Iuventy uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá sa podiela na príprave koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu vrámci PROGRAMU DôKAZY O MLADÝCH.

Prostredníctvom vzdelávania k dobrovoľníckej činnosti budú deti a mladí ľudia vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu k riešeniu problémov spoločnosti, inkluzívnemu správaniu, prosociálnym postojom a hodnotám.