Prihlasovanie do 5. ročníka národného oceňovania škôl, ktoré podporujú výchovu k dobrovoľníctvu, je otvorené do 14. júla 2024.

„Zámerom oceňovania je vyzdvihnúť školy, ktoré do klasického vyučovania vnášajú aj výchovu k dobrovoľníctvu tým, že aplikujú modernú stratégiu service learning. Táto stratégia prepája tradičný spôsob výučby s potrebami reálneho života na základe realizácie žiackych dobrovoľníckych projektov. Tieto projekty pomáhajú miestnej komunite a u žiakov sa prehlbuje vzájomné pochopenie, solidarita a aktívne občianstvo,“ uvádza Daniela Ivanová, programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola. 

Prihlasovanie do národného oceňovania a všetky informácie nájdu školy na oficiálnej webovej adrese www.angazovanaskola.sk/prihlaska.

„Školy môžu získať oficiálnu značku Angažovaná škola zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. V minulom ročníku sa zapojilo rekordných 35 projektov zo   Slovenska,“ dopĺňa Daniela Ivanová.

Prihlasovanie prebieha do 14. júla 2024, po jeho uzavretí všetky prihlásené projekty prejdú hodnotením komisie zloženej z odborníkov a odborníčok venujúcich sa dlhodobo stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii.

„Výsledky oceňovania aj s vyhlásením škôl, ktoré získajú oficiálnu značku Angažovaná škola, budúzverejnené v októbri. Víťazi národného oceňovania postúpia do medzinárodného kola, v  ktorom sa stretnú najlepšie projekty ôsmych krajín Európy,“ uzatvára Daniela Ivanová.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pravidelne realizuje aj certifikované školenia,  tréningovéprogramy v oblasti dobrovoľníctva, určené pedagogickým, odborným zamestnancom, pracovníkom s mládežou, ale i pre organizácie či pre školy.