Jubilejný 25. ročník oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok na krajskej a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 2. novembra 2023.

Na prelome milénií, v roku 1999, prebehlo historicky po prvýkrát oceňovanie a podujatie s názvom Srdce na dlani, ktoré píše svoju históriu dodnes. 

Srdce na dlani je každoročné ocenenie obdivuhodných skutkov a projektov, či už jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Ide o ocenenie tých, ktorí konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy alebo vzdelávania a mnohých iných.

„Chceme zviditeľniť nezastupiteľné miesto dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí, schopností a zručností pre dobro iných, ale aj celej spoločnosti, a to bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.  Práve títo výnimoční ľudia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť pre nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie a zaslúžia si podľa nás osobitnú vďaku a pozornosť,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Oceňovanie Srdce na dlani prebieha na úrovni krajov a v každom vrcholí koncom roka slávnostným podujatím. V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá 314 platných nominácií a komisie rozdelili až 74 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať do 2. novembra 2023 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky. 

Partnerom podujatí na krajskej úrovni je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

O udelení ocenenia v jednotlivých krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo.