V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vás pozývame na januárový kurz Service-learning vo vysokoškolskom vzdelávaní. Prihlasovanie je otvorené do 13. januára 2023.

Na Univerzite Mateja Bela prispieva service learning k naplneniu tretieho poslania a stratégie univerzity a viacerých štandardov akreditácie študijných programov, napríklad: zaručuje prístup k transverzálnym kompetenciám či prenositeľným spôsobilostiam, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach a umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy. UMB sa venuje aj výskumnému overovaniu prínosov tejto stratégie pre viaceré zúčastnené strany.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa venuje rozvoju stratégie service learning už niekoľko rokov primárne na nižších stupňoch vzdelávania. V spolupráci so samosprávami pomáha implementovať toto v komunite ukotvené učenie do formálneho vzdelávania, prepájať tak kurikulum s aktivitami v komunite, rozvíjať u žiakov a žiačok kompetencie, angažovanosť a záujem o ich okolie.

Rozhodli sme sa dať príležitosť aj ďalším univerzitám na Slovensku.

V rámci kurzu si účastníci a účastníčky vytvoria plán implementácie service learningu vo svojom predmete. 

Kurz bude realizovaný v kombinácií prezenčných a online stretnutí. 

 

Termíny tvoriace jeden kurz (nutné absolvovať všetky stretnutia):

 • 17.1.2023 od 9:00 do 17:00 prezenčne v Banskej Bystrici
 • 18.1.2023 od 9:00 do 17:00 prezenčne v Banskej Bystrici
 • 24.1.2023 od 13:00 do 15:30 online
 • 31.1.2023 od 13:00 do 15:30 online

 

Kurzom Vás budú sprevádzať lektorky z Pedagogickej fakulty UMB:

 • doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (Katedra sociálnej práce PF UMB) 
 • Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. (Katedra psychológie PF UMB)
 • Doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB)
 • Doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB)
 • Mgr. Jana Šolcová, PhD. (Katedra sociálnej práce PF UMB)  

  

Prihlasovanie na kurz cez tento formulár je možné do 13.1.2023

 

Viac o kurze:

Cieľ kurzu: Zoznámiť sa so service learningom a možnosťami jeho rozvíjania v univerzitnom prostredí.

Cieľová skupina kurzu: Vysokoškolskí učitelia a učiteľky otvorené novým metódam vyučovania. Špecializácia ani dĺžka praxe nie sú rozhodujúce.

Kompetencie, ktoré budú získané počas kurzu: 

Absolvent/absolventka školenia:

 • chápe stratégiu service learning ako jednu zo stratégií napĺňania tretieho poslania univerzity;
 • je schopný rozpoznať potenciálny prínos service learningu vo vzdelávaní pre študentov, učiteľov univerzity a komunity a jeho prínosy pre všetky zainteresované strany;
 • dokáže vysvetliť service learning ako stratégiu vyučovania ukotvenú v komunite;
 • dokáže vysvetliť kľúčové charakteristiky a princípy service learningu a chápe koncepty spojené s participáciou študentov a študentiek, so zapojením komunity a prepojenie s učebnými osnovami;
 • dokáže rozlišovať medzi dobrovoľníctvom, odbornou praxou a service learningom;
 • dokáže identifikovať kroky potrebné na realizáciu service learningových projektov, ktoré sa vzťahujú na službu komunite a na proces vyučovania, ako aj ako sa tieto dva aspekty vzájomne prelínajú;
 • pozná rôzne možnosti/modely realizácie service learningových projektov;
 • dokáže zrealizovať kritickú reflexiu skúseností získaných počas realizácie service learningu v praxi;
 • dokáže vytvoriť plán implementácie service learningových projektov v rámci vlastného predmetu/predmetov a je pripravený na jeho implementáciu v praxi.

 

Kritéria pre účasť na školení: Každý vysokoškolský učiteľ/učiteľka s akoukoľvek skúsenosťou.

Metódy, nástroje: Počas školenia bude využívaný participatívny a interaktívny prístup (kombinácia teórie a zážitkového učenia prispôsobeného zásadám učenia dospelých). Týmto prístupom sa má zaistiť, aby všetci účastníci a účastníčky mali pocit bezpečného pracovného prostredia, mali motiváciu, prejavili aktívnu účasť a zažili transparentnosť vo všetkých ohľadoch. Počas tréningu sa používajú rôzne techniky a metódy vrátane krátkych a jasných prezentácií, rôznych skupinových a individuálnych techník a metód, rôznych simulácií – hranie rolí či práce na prípadových štúdiách. Školenie má neustále podnecovať vzájomnú komunikáciu medzi lektorami a účastníkmi s cieľom výmeny skúseností a rád.

Systém hodnotenia školenia: Po školení účastníci vytvoria na základe zadania plán, ako implementovať service learning vo svojom vlastnom univerzitnom kurze/predmete. Do 4 týždňov od skončenia kurze musia tento plán predložiť na stretnutí s lektorkou. 

 

Cena: 75€ (poplatok bude hradený zálohovu faktúrou). V cene je školiaci materiál a občerstvenie.

 

Kontaktné osoby:

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0907 130 817

Mgr. Daniela Ivanová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0945 445 995