Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

Na konferencii Dobrovoľníctvo ako príležitosť na rozvoj, ktorá sa uskutočnila v októbri 2022 v Banskej Bystrici, sme spoznali držiteľov tejto prestížnej značky a veľa príkladov dobrej praxe.

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vzniklo národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré svoje vyučovanie prepájajú prostredníctvom oficiálnej modernej vyučovacej stratégie s potrebami reálneho života. Oceňovanie s názvom Angažovaná škola je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

„Už tretí ročník oceňovania Angažovaná škola ukázal zmenu v kvalite výchovy k dobrovoľníctvu na školách. Školy už nevnímajú priestor na dobrovoľníctvo svojich žiakov ako žiačok iba v zbierkach a jednodňových podujatiach na skrášlenie verejného priestoru. Pripravujú s nimi dlhodobé projekty, ktoré menia komunitu a rozvíjajú všetkých ich účastníkov a účastníčky – žiakov aj žiačky, ale aj prijímateľov služby,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

V roku 2022 sa do oceňovania Angažovaná škola prihlásilo 8 škôl s 11 projektami, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 6 finalistov - projektov a z nich 2 víťazov – jedného v kategórii základných škôl a jedného v kategórii stredných škôl. Komisia bola zložená z odborníčok, ktoré sa dlhodobo venujú stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii. V komisii boli zároveň zastúpené odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry a ministerstva školstva.

Víťazom tretieho ročníka oceňovania Angažovaná škola v kategórii základná škola a držiteľom zlatej značky Angažovaná škola sa stala Základná škola Marcelová s projektom Plníme detské sny. V rámci projektu žiaci zrenovovali autobusové zastávky, vyčistili jaseňový lesík - ekopark a vybudovali oddychovo-relaxačnú zónu – Detské ihrisko pre miestnu komunitu.

Druhým držiteľom zlatej značky Angažovaná škola je Gymnázium Stropkov s projektom Srdce pre seniorov. Projekt Srdce pre seniorov, ktorý spojil dve cieľové skupiny – seniorov z centra Nový Domov v Stropkove a mladých ľudí – študentky z Gymnázia, je skvelým príkladom medzigeneračného dialógu. Študentky so seniormi trávili aktívne voľný čas, či už pri spoločenských hrách alebo na tvorivých dielňach. 

Ďalšími finalistami národnej ceny Angažovaná škola boli Základná škola Pohraničná v Komárne, Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove a Stredná odborná škola beauty služieb v Košiciach. 

Komisia pridelila značku Angažovaná škola 2022 aj Základnej škole Pohraničná v Komárne s projektom Mobilná čitáreň. Žiaci vytvorili mobilnú – prenosnú čitáreň, ktorá slúži na zdieľanie a výmenu kníh, outdoorové vzdelávanie, oddych, relax a stretávanie sa menších skupín, poskytne možnosti organizácie rôznych menších kultúrnych podujatí – čítanie, besedy, výstavy.

Ďalším držiteľom značky Angažovaná škola je Stredná odborná škola beauty služieb v Košiciach s projektom Chobotničky pre bábätká - pre mamičky. Projekt sa zameral na podporu mamičiek po pôrode, ale aj tehotných dievčat, ktoré sa stanú matkami, aby ľahšie prekonali pocity zmeny, strachu a neistoty.

Značku Angažovaná škola 2022 získala aj Stredná odborná škola podnikania a služieb z Námestova za projekty Znalosť je život s krídlami a Natura Day. Škola získavala tiež Mimoriadne ocenenie za výnimočnú angažovanosť pri riešení lokálnych problémov. Študenti pomohli pracovníkom Správy CHKO Horná Orava a Slovenskej ornitologickej spoločnosti pri jarnom manažmente chráneného územia Vtáčí ostrov a vybudovaní územia určeného na hniezdenie chráneného druhu vtáka Rybára riečneho. V rámci druhého projektu pomohli pri organizáciii oslavy 30. výročia založenia celoeurópskej siete chránených území Natura 2000.

Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.

Všetkých 6 finalistov bude môcť ako príklad dobrej praxe využívať oficiálnu značku Angažovaná škola, pričom 2 školy, ktoré realizovali víťazné projekty, budú môcť používať „zlatú značku“ pre víťazov. 

„Veríme, že postupom rokov sa práve značka Angažovaná škola stane jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, keď naznačí prístup školy ku žiakom a jej záujmu pripraviť ich čo najlepšie na život,“ dopĺňa Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools. Projekt je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Organizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

 

Viac informácií o projektoch nájdete na: