Vyhlásenie PDCO k zapájaniu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok počas celoplošného testovania

Počas celoplošného testovania pomáhali celú akciu zabezpečiť tisícky platených pracovníkov a pracovníčok z radov zdravotníkov, ale aj dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Chceme poďakovať všetkým za ich odhodlanie, energiu, schopnosti a čas, ktoré venovali zabezpečeniu tejto akcie a zároveň upriamiť pozornosť na potrebu efektívnejších riešení v budúcnosti pri zapájaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov verejnosti do riešenia krízových  situácií.  

Počas prípravy na testovanie sme zo strany orgánov štátnej správy aj samospráv zaznamenali zmätočné informácie o odmeňovaní rôznych kategórií osôb zapojených do testovania a inštrukcie k vyplácaniu finančných odmien pre osoby v pozícii dobrovoľníkov. Uvedomujeme si závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie a chápeme snahu kompetentných zabezpečiť plynulý priebeh plošného testovania aj doplnením kapacít ľuďmi z radov verejnosti. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že nesprávne narábanie s pojmami, ktoré majú v našej legislatíve svoje ukotvenie, vyvoláva zbytočný zmätok a spôsobuje problémy pri zapájaní ľudí do dobrovoľníctva v každodenných aj v krízových situáciách aj v budúcnosti.  

Organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami veľmi flexibilne reagovali na meniacu sa situáciu a potreby spoločnosti od prvých dní šírenia koronavírusu na Slovensku. Občania vždy ochotne a solidárne ponúkli pomoc tam, kde ich o to požiadali. Ako sme videli aj počas testovania, mnohí ľudia boli pripravení ponúknuť svoj čas a schopnosti aj bez nároku na odmenu.

Aktuálna situácia a mobilizácia ľudí, ktorí pomáhali zabezpečovať celoplošné testovania, poukázala  na to, že práve v takýchto situáciách je pripravenosť a jasná komunikácia kľúčovou. Preto vyzývame vládu ku komplexnému riešeniu zapájania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do krízových situácií tak, aby boli zachované základné princípy dobrovoľníctva. Zákon o dobrovoľníctve stanovuje ako jeden zo základných atribútov dobrovoľníckej činnosti jej vykonávanie bez nároku na finančnú odmenu. Zároveň je všeobecne prijímanou zásadou, že dobrovoľník/čka nesmie suplovať úlohy, ktoré má plniť osoba v pracovno-právnom vzťahu. Nemenej dôležitý krok je aj ich samotné zaškolenie o dodržiavaní protiepidemiologických zásad. Prejavená dobrá vôľa ľudí ešte neznamená, že majú aj dostatočné vedomosti, ako sa počas výkonu dobrovoľníckej činnosti v exponovaných priestoroch správne chrániť či postupovať. V takýchto mimoriadnych situáciách by práca s dobrovoľníkmi mala spĺňať tie najvyššie kvalitatívne štandardy.

Zapájanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do riešenia krízových situácií bude aj v budúcnosti nevyhnutné. Aby však bolo aj účinné, je potrebné ľudí k bezplatnej pomoci viesť, aby chápali jej zmysel, prínosy a aby sa cítili spoluzodpovednými za prijímané riešenia nielen v čase krízy. To nie je možné dosiahnuť bez prostredia, ktoré bude dobrovoľníctvo stimulovať a napomáhať jeho rozvoju. Vyzývame preto vládu k dialógu s organizáciami, ktoré sa téme dobrovoľníctva dlhodobo venujú, o  zodpovednej podpore prostredia umožňujúceho rozvoj dobrovoľníctva.  

 

V Banskej Bystrici, dňa 2.11.2020

 

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Marcel Zajac, Ekofórum
Richard Medal, Špirála - sieť environmentálne výchovných organizácií
Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
Beáta Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska
Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada
Tibor Tóth, okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Marcela Dobešová, Fórum života
Jaroslav Ostrčil, Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR
Mária Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Zuzana Novotná, Sieť proti chudobe
Laura Dittel, Karpatská Nadácia
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
Hlas občianskych organizácií
Centrum pre filantropiu, n.o.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Prešovské dobrovoľnícke centrum
Centrum dobrovoľníctva, n.o.