Online tréning Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu 

Platforma dobrovoľníckych centier rozširuje svoju ponuku e-vzdelávania aj o online verziu tréningového programu Service learning, ktorý spúšťame prvým online stretnutím 28. mája.

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. Je konsenzuálne definovaný prostredníctvom troch kľúčových charakteristík:

  • ide o vopred premyslený a organizovaný zážitok študentov a študentiek získaný prostredníctvom služby, ktorá reaguje na autentické potreby komunity,
  • uskutočňuje sa prostredníctvom spolupráce študentov a študentiek s členmi a členkami komunity, pričom študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity,
  • service learning je začlenený do akademického kurikula a výskumného kontextu (Clayss, 2003).

Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

Cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci s deťmi a mládežou v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania - pracovníci a pracovníčky s mládežou (dobrovoľní aj platení), pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne: učitelia a učiteľky materských, základných a stredných škôl s akýmkoľvek vyučovacím predmetom, majstri a majsterky odborného výcviku, vychovávatelia a vychovávateľky. U účastníkov sa predpokladá záujem a pozitívny postoj k téme dobrovoľníctva.

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

  • spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
  • spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
  • vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Záverečná skúška pozostáva z prezentácie plánu implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom metódy service learning v konkrétnej organizácii.

Online tréning si vyžaduje si rovnakú časovú náročnosť, ako klasická osobná forma tréningu. Obsah je však rozdelený do troch veľkých blokov oddelených online stretnutiami skupiny účastníkov/-čok s lektorkami, ktorých cieľom je reflexia naučeného a upevnenie vedomostí.

Vzdelávanie začína online stretnutím vo štvrtok 28. mája o 15:00, na ktorom sa účastníci zoznámia s lektorkou a dozvedia viac o priebehu tréningu. Vzdelávacie úlohy v blokoch medzi stretnutiami absolvujú účastníci/čky samostatne podľa svojich časových možností, pričom sa očakáva splnenie zadaných úloh do najbližšieho online skupinového stretnutia. Tréning v on-line priestore kombinuje videoprednášky, skupinovú prácu vo fóre, on-line diskusie a plnenie úloh na individuálnych zadaniach.

Cena: 50 € (pre členov PDCO 30 €)

Prihlasovanie prebieha cez prihlasovací formulár (priamy link: https://forms.gle/tVXnoAfLQ4PAuwCZ9). Po uhradení zaslanej faktúry Vám pošleme prihlasovací kľúč do on-line vzdelávania.

 

Aktivita je súčasťou projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. ako organizovat dobrovolnikov covid

iuventa  logo minedu

Pozvánka na stiahnutie
Online tréning Service learning - od 28. mája 2020 (.pdf)