S cieľom podporiť spoluprácu európskych štátov v oblasti práce s mládežou na základe aktuálnych údajov a faktov vznikla online encyklopédia Youth Wiki. Poskytuje informácie o národných politikách jednotlivých krajín zameraných na mladých ľudí. Pokrýva 8 oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, participáciu, dobrovoľníctvo, kreativitu a kultúru, sociálnu inklúziu a mládež a svet. 

comparative overviews

Má slúžiť Európskej komisii a členským štátom pri tvorbe politík, ktoré ovplyvňujú život mladých ľudí, ale aj dôležitým aktérom práce s mládežou na národných úrovniach. Platforma obsahuje informácie a aktuálne údaje týkajúce sa mladých ľudí z 33 krajín.

V týchto dňoch sa stránka rozširuje o časť „Comparative Overviews“, interaktívne mapy, ktoré v jednotlivých krajinách názorne ukazujú stav vybraných kritérií týkajúcich sa mládežníckych politík a života mládeže.

Mapa umožňuje vizuálne porovnať rozdiely medzi krajinami a rýchlo získať prehľad o (ne)existencii základných politík v jednotlivých oblastiach. Kliknutím na názov krajiny v mape získate detailné informácie o jej programoch či stratégiách, ktoré má na národnej úrovni zavedené.

Postupne sa bude stránka dopĺňať o mapy z ďalších vybraných oblastí tak, aby údaje na nej slúžili subjektom vytvárajúcim infraštruktúru pre kvalitnú prácu s mládežou na európskej aj národných úrovniach.