Vnímanie dobrovoľníctva ako nástroja na získavanie zručností, skúseností a rozvoj kompetencií je pre nás kľúčové. Túto myšlienku sme prezentovali v októbri na dvoch stretnutiach na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Oddelení služieb občanom zo všetkých úradov práce na Slovensku.

Vnímanie dobrovoľníctva ako nástroja na získavanie zručností, skúseností a rozvoj kompetencií je pre nás kľúčové. Túto myšlienku sme prezentovali v októbri na dvoch stretnutiach na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Oddelení služieb občanom zo všetkých úradov práce na Slovensku.

Stretnutie smerovalo k predstaveniu dobrovoľníctva podľa Zákona o dobrovoľníctve a rozdielov oproti tomu, ako sa tento pojem používa v iných zákonoch, hlavne tých, s ktorými prichádzajú do kontaktu uchádzači o zamestnanie.

Nosnou myšlienkou bolo predstavenie skúseností zo zapájania nezamestnaných ľudí do dobrovoľníctva a vplyvu na rozvoj zručnosti a osobnosti. Rozvoj človeka cez dobrovoľnícku činnosť považujeme za jeden zo spôsobov, ako zvýšiť svoju atraktivitu na trhu práce. 

S Ústredím práce sme nadviazali spoluprácu, ktorej výsledkom má byť lepší prístup uchádzačov o zamestnanie k informáciám o dobrovoľníctve, voľných dobrovoľníckych pozíciách v ich okolí a kontaktoch na najbližšie regionálne dobrovoľnícke centrum.

Špeciálne pre mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavia záujem o informácie o dobrovoľníctve, je k dispozícii webová stránka www.dobrovolnictvo.com obsahujúca základné informácie o dobrovoľníctve a dôležité kontakty.

Aktivita sa realizovala v rámci projektu Služby mladým podporeného z  dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.