Konferencia Orbis Civitates/ Stupavská konferencia organizácií občianskeho sektora/  sa bude konať 17.-18.októbra 2019 v priesoroch bratislavskej Novej Cvernovky.

Prípravný výbor konferencie je zložený z niekoľkých členov Komory Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, medzi nimi má zastúpenie aj naša Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Toto októbrové stretnutie mimovládnych neziskových organizácií, občianskych iniciatív a hostí bude venované diskusii o postavení OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI a špeciálne jej inštitucionálnej zložke, mimovládnych neziskových organizáciách na Slovensku, s veľkým dôrazom na aktuálnu situáciu, ale hlavne najbližšiu budúcnosť.

 Ide nám:

  • o stretnutie, vzájomné spoznávanie sa a SOLIDARITU medzi MVO a aktérmi Občianskej spoločnosti, 
  • o diskusiu a potvrdenie základných stratégii rozvoja podmienok pre zakladanie a život MVO a aktérov Občianskej spoločnosti (Legislatíva občianskeho sektora; Finančné mechanizmy podpory občianskeho sektora; Dobrovoľníctvo a filantropia a podpora týchto základných pilierov fungovania občianskeho sektora;  PARTNERSTVO, želaný vzťah medzi aktérmi z rôznych sektorov v našej spoločnosti),
  • o diskusiu a potvrdenie základných stratégii pri posilnení postavenia aktívnych občanov, ich inštitúcií v slovenskej spoločnosti,
  • o predstavenie cieľov stanovených partnerom aktívnych občanov, ako aj predstaviteľom verejnej správy a podnikateľov.

Naše Očakávanie od stretnutia:

SPRACOVANIE SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA, ktoré:

  • zadefinuje  požiadavku strategického rozvoja sektora voči štátu,
  • bude adresovať kvalitu vzťahov MVO vs. štát/verejnosť – legitimita sektora,
  • zadefinuje úlohu MVO voči vlastnému prostrediu,

ako MOŽNOSŤ pre:

sformulovanie požiadaviek MVO na politické strany k voľbám do NR SR 2020.

 

Viac informácií o konferencii: www.orbiscivitates.sk 

stupavska konferencia StD