Často sa stretávame s otázkou, či sú členovia a členky občianskeho združenia zároveň aj dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

V praxi to mnohokrát funguje tak, že ľudia sa pridajú k občianskemu združeniu preto, lebo je im blízke to, čo občianske združenie robí, sú im sympatickí ľudia, ktorí v ňom pôsobia, riešia problém, ktorí sa ich dotýka, chcú pomáhať a pod. Málokto sa zaoberá stanovami, pravidlami, administratívou. Až kým, napríklad, nežiadajú od občianskeho združenia potvrdenie o ich dobrovoľníckej činnosti pre poukázanie 3% z dane z príjmu. Ako to teda vlastne je z pohľadu našej legislatívy?

Stručný právny záver je nasledovný:

"Aby sa fyzická osoba ako člen občianskeho združenia mohla považovať za dobrovoľníka (vo vzťahu k občianskemu združeniu, ktorého je členom), musí ísť o výkon dobrovoľníckej činnosti mimo rámca jej povinností, ktoré jej vyplývajú z členského vzťahu. Ak chcú občianske združenia rozlíšiť členské povinnosti od dobrovoľníckej činnosti, odporúčame im v stanovách občianskeho združenia presne špecifikovať členské povinnosti, prípadne v stanovách uviesť, že konkrétny rozsah členských práv a povinností sa určí internými predpismi združenia prijatými príslušným orgánom združenia. Ak členovia združenia vykonávajú dobrovoľnícku činnosť pre občianske združenie, ktorého sú členmi, odporúčame tiež občianskemu združeniu zároveň špecifikovať v zmluve o dobrovoľníckej činnosti, alebo inom obdobnom dokumente (keďže zmluva môže byť aj ústna), činnosti, ktoré členovia vykonávajú ako dobrovoľníci. Tie sa musia líšiť od členských povinností."

Prečítajte si tiež dokument, ktorý vypracovala naša Alžbeta Frimmerová: 

 

Členstvo a dobrovoľnícka činnosť v tom istom občianskom združení

 

Právnu analýzu spracovala pro bono advokátska kancelária VICOVÁ & ŠUMICHRAST. Ďakujeme.