Naša členská organizácia, V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej, vás srdečne pozýva na svoje akreditované vzdelávanie. Všetky podrobné informácie:

Program "Koučing ako špecifická forma sprevádzania mladých" je určený pre pracovníkov s mládežou, ktorí majú úprimný záujem o mladého človeka. Chcú mu dávať priestor aby sa naučil nachádzať odpovede na svoje otázky a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Práve o tomto je koučovací prístup v práci s mládežou. Týmto programom získajú účastníci ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj. Veľmi prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, aby boli schopní individuálne koučovať mladých ľudí a podporovali ich v osobnom sebarozvoji. Je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení.

Na konci programu si účastníci osvoja kompetencie kouča a budú ich vedieť cielene využívať v praxi.

Školenie je veľmi praktické a v cene 285 Eur za celé vzdelávanie je zahrnutých 4+3+3 dni aj s ubytovaním a stravou. (V každej fáze sa začína prvý deň poobede a končí posledný deň obedom.) Program bude prebiehať pod vedením profesionálneho skúseného lektora Tomáša Pešeka, ktorý je súčasťou predsedníctva www.icf.sk.

Tomáš Pešek, ACC – skúsený kouč a lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni. Takmer dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. Od zážitkových programov, kde pracuje priamo s mladými ľuďmi v organizáciách, cez kurzy pre pracovníkov s mládežou, až po individuálny či tímový koučing. Pôsobí ako lektor vo viacerých programoch (napr. Sokratov inštitút či Butterfly effect), a venuje sa aj inováciám v práci s mládežou a aktuálnym trendom medzi mladou generáciou. Najintenzívnejšie spolupracuje s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Prázdninová škola Lipnice, Trendwolves. Od septembra intenzívne spolupracuje aj s firmou Microsoft, pre ktorú školí učiteľov, ako efektívne a zaujímavo využívať technológie vo vyučovaní.


Podrobnejšie informácie o programe vám posielam v prílohe a nájdete ich aj tu: http://www.ozviac.sk/event/koucing-ako-specificka-forma-sprevadzania-mladych

Prihlásiť sa môžete do 20.01. 2019 tu: https://viac.typeform.com/to/JOFv2a

TERMÍNY PROGRAMU:
8. - 11. 2. 2019
7. - 9. 3. 2019
8. – 10. 5. 2019

Miesto:

Penzión Rosnička, 027 12 Liesek (8.-11. 2. 2019)

Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená (7.- 9. 3. 2019)

Program je akreditovaný MŠVVaŠ SR. (akreditácia v oblasti neformálneho vzdelávania, tzn. garantuje kvalitu, ale nie sú zaň školské kredity.)