V rámci aktuálne prebiehajúceho medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE prostredníctvom rozvoja dobrovoľníckych programov v sociálnych zariadeniach v strednej a východnej Európe (so skratkou SoVol) sme absolvovali celotýždňové školenie v holandskom meste Utrecht.

Holandsko bolo pre toto školenie vybrané účelovo, pretože je zaujímavým zdrojom inšpirácie dlhodobého zapájania dobrovoľníkov a komunity do aktivít sociálnych inštitúcií.

Hostiteľkami, ako aj školiteľkami boli expertky z národnej organizácie- Holandské centrum pre sociálny rozvoj: Inge van Steekelenburg, Michaela Merkus a počas dní 27. 3. až 1.4. 2017 vytvorili plne využitý program.

V rámci školenia sa účastníci dozvedeli množstvo informácií o systéme sociálnych služieb a sociálnych inštitúcií v Holandsku, o aktuálnom stave rozvoja mimovládnych organizácií, o pozícií koordinátorov/riek v sociálnych inštitúciách, či zapájaní komunity a členov rodiny do starostlivosti v rámci sociálnych inštitúcií.

V rámci školenia boli prezentované výsledky národných zistení o aktuálnom stave dobrovoľníctva a koordinátorov/riek v sociálnych inštitúciách aj výsledky v jednotlivých partnerských krajinách a zdieľali sa dobré príklady praxe.

Keďže vo východnej a strednej Európe existuje množstvo inštitúcií, kde chýba infraštruktúra, kompetencie a skúsenosti zapájania dobrovoľníkov/čok, prínosom boli exkurzie a návštevy rôznych štátnych sociálnych inštitúcií, kde dlhodobo s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracuje koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok.

Príkladom bola sociálna inštitúcia ATLANT z Apeldoornu, kde v 8 komunitných lokalitách využíva služby 914 klientov/tiek a dobrovoľnícku činnosť vykonáva 750 dobrovoľníkov/čok. Inštitúcia je zameraná na sociálnu starostlivosť pre klientov/tky s Korsakovovým a Huntingtonovým ochorením, ako aj na klientov/tky s demenciou, kde je potrebná aj psychiatrická starostlivosť. Ďalším veľmi zaujímavým príkladom bola sociálna inštitúcia Reinaerde v Utrechte zameraná na sociálnu integráciu klientov/tiek s mentálnym a fyzickým postihnutím do lokálnych handmade dielní a predajní, kde sociálna pracovníčka pracovala s klientmi/ tkami a dobrovoľníkmi/čkami.

Do programu boli zaradené aj diskusie s dobrovoľníckym centrom a koordinátormi/kami dobrovoľníkov z rôznych organizácií v Utrechte a okolí. V Regionálnom dobrovoľníckom centre v Utrechte – VC UTRECHT, bola diskusia zameraná na oboznámenie sa s fungovaním a aktivitami dobrovoľníckych centier v Holandsku. V rámci diskusie s koordinátormi/kami dobrovoľníkov sme sa stretli aj so zástupkyňami Asociácie koordinátorov/riek dobrovoľníkov v Holandsku- AGORA, kde sme okrem informácií získali aj námety, či dlhodobé skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva v sociálnych inštitúciách.

Toto školenie malo za cieľ posilniť kvalitu manažmentu dobrovoľníkov v ostatných partnerských krajinách formou rozvoja vedomostí, zručností v oblasti dobrovoľníctva v sociálnych inštitúciách a spoznania dobrých príkladov fungujúcej praxe koordinátorov/riek dobrovoľníkov v sociálnych inštitúciách v Holandsku. Svoje poznatky z tejto cesty sa pokúsime aplikovať aj my u nás, na Slovensku.

Mgr. Janka Šolcová, PhD.

Projekt je podporený z  programu Erasmus+, podprogramu Strategické partnerstvá.

Tu nájdete viac info o projekte SoVol.