Dňa 19.4.2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu, Martinou Lubyovou, schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu na Slovensku. Ide o dokument, na ktorom pracoval odborný tím z celého Slovenska za posledných pár mesiacov v rámci projektu Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Podrobnejšie informácie, alebo, o čo ide?

Podstatou vyššie spomenutého projektu (viď TU) bolo spracovanie návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu na Slovensku (na stiahnutie TU). Tvorba koncepcie bola založená na medzisektorom a medzirezortnom partnerstve. Pracovalo na nej 27 odborníkov a odborníčok z mimovládnych organizácií, štátnej správy, škôl a zástupcov mládeže, ktorí tvorili stálu pracovnú skupinu. Okrem toho do procesu tvorby bolo zapojených ďalších 12 odborníkov a zástupcov mládeže, ktorí sa zúčastnili vybraných stretnutí. Súčasťou projektu bol reprezentatívny výskum o dobrovoľnícke mládeže realizovaný na vzorke 806 mladých ľudí a zber príkladov dobrej praxe v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Výsledkom projektu je samotná koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorej súčasťou je návrh základného rámca vzdelávacieho programu pre učiteľov a učiteľky a monografia v tlačenej a elektronickej verzii, ktorá sumarizuje výsledky výskumu a príklady dobrej praxe. Prostredníctvom výchovy a vzdelávania k dobrovoľníckej činnosti budú na základe koncepcie deti a mladí ľudia vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu k riešeniu problémov spoločnosti, inkluzívnemu správaniu, prosociálnym postojom a hodnotám. Projekt vytvoril základné predpoklady pre reálnu prácu s učiteľmi a učiteľkami ako aj pracovníkmi a pracovníčkami s mládežou a samotnou mládežou v oblasti výchovy k dobrovoľníctvu. Zároveň bol projekt príkladom participatívnej tvorby verejnej politiky.

infografika_dobrovolnici2.jpg