Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pravidelne podporujú našu činnosť a nie je tomu inak ani v tomto roku, kedy nám opäť poskytli dotáciu na realizáciu aktivít na národnej úrovni. Tie majú smerovať k zlepšovaniu služieb v prospech mladých ľudí a v konečnom dôsledku vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva aj do budúcna.

Projekt so služobným názvom „Služby2“ nám do konca roka 2018 umožňuje zrealizovať viacero zaujímavých aktivít, ako napríklad:

 • venovať sa on-line promovaniu dobrovoľníctva na lepšej kvalitatívnej úrovni,
 • implementovať kvalitne manažovaný dlhodobý dobrovoľníckych program do zariadenia sociálnych služieb,
 • realizovať celoslovenskú kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2018 so všetkými súvisiacimi výstupmi,
 • spropagovať a dostať „medzi ľudí“ existujúci nástroj na uznávanie zručností získaných v dobrovoľníctve – D-zručnosti pre zamestnanie,
 • vylepšiť vizáž, PR a marketingovú komunikáciu našej organizácie tak, aby bola prístupnejšia pre mladých ľudí,
 • realizovať workshopy, supervízie, školenia a tréningy súvisiace so skvalitňovaním manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách,
 • oceniť šikovných v súvislosti s kampaňou Srdce na dlani,
 • vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva na národnej úrovni,
 • zvyšovať štandardy kvality manažmentu dobrovoľníctva a udeľovať značku kvality väčšiemu počtu organizácií pracujúcimi s mladými dobrovoľníkmi,
 • tlačiť propagačné materiály slúžiace na upriamenie pozornosti smerom k dobrovoľníctvu,
 • implementovať metodiku výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

… a mnoho iného.

O čiastkových výstupoch projektu budeme vždy priebežne informovať v sekcii Novinky, na našich sociálnych sieťach a tiež v newslettroch, najvýznamnejšie prelinkovania nájdete samozrejme aj v tejto sekcii.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.