doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
prezidentka, trénerka

Pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike dobrovoľníctva, service-learningu, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe a manažmentu projektov a ďalším témam. Od roku 2002 vedie Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a od roku 2011 je členkou predsedníctva Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Koordinovala viacero medzinárodných a národných projektov v oblasti dobrovoľníctva, napríklad projekt tvorby štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, výskum o dobrovoľníctve na Slovensku, prípravu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a ďalšie. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka, konlutantka a ako akreditovaná supervízorka v sociálnej oblasti.

 

Mgr. Alžbeta Frimmerová (Mračková)
viceprezidentka, projektová manažérka, trénerka, konzultantka - AKTUÁLNE NA MATERSKEJ DOVOLENKE

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu a kvalite v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a iniciovala vznik dobrovoľníckych centier v Trnave a Trenčíne.

 

Mgr. Jana Oravcová
projektová a PR manažérka

Vyštudovala masmédiá v Trnave (2009), 3 roky pôsobila v business sektore ako projektová manažérka, od roku 2010 súbežne spolupracuje s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde koordinovala niekoľko národných a medzinárodných projektov. V rámci spolupráce s Centrom dobrovoľníctva stála pri zavedení niekoľkých pozitívnych zmien nielen v oblasti projektového manažmentu, ale aj manažmentu dobrovoľníctva, PR a marketingu Centra, stála za realizáciou vzdelávaní, kampaní, je spoluautorkou niekoľkých publikácií súvisiacich s manažmentom dobrovoľníctva. Po návrate z materskej dovolenky ju nájdete hlavne v národnej organizácii Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je tiež členom Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV), naďalej však pracuje v úzkom prepojení s regionálnymi aktivitami Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Mária Joklová, PhD.
koordinátorka oceňovania dobrovoľníkov cenou Srdce na dlani

doplníme 

 

Mgr. Jana Šolcová, PhD.
členka predsedníctva, trénerka

Od roku 2016 je lektorkou nášho akreditovaného tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a spolupracuje v rámci viacerých medzinárodných a národných projektov, ako výskumníčka a členka tímu. Pôsobí tiež ako koordinátorka a lektorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 10 rokov. Vo svojom voľnom čase, ako aj v profesijnom živote sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou. Podieľa sa na sérii vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kompetencií odborných pracovníkov a pracovníčok, ale i dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich s deťmi a mládežou. Pôsobí ako spolupracovníčka a členka výborov vo viacerých mimovládnych organizáciách zameriavajúcich sa na deti a mládež v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách. V súčasnosti je koordinátorkou v dvoch organizáciách – Klub Pathfinder (občianske združenie skautského typu s celoslovenskou pôsobnosťou) a Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica s krajskou pôsobnosťou koordinuje program Spojivko. Svoju pedagogickú, ako aj vedeckú činnosť orientuje aj na inovatívne formy rozvoja sociálnych zručností, neformálne vzdelávanie detí a mládeže, teórie sociálnej práce a to prostredníctvom činnosti na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Gabriela Podmaková
členka predsedníctva

Vyštudovala etnológiu a mimoeurópske štúdie na FF UCM v Trnave a UNY v Indonézii. Dobrovoľníctvu sa venuje už od základnej školy, pričom zažila ako to s dobrovoľníkmi môže, ale aj nemusí fungovať. Pracovala na veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave, Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v Škole komunikácie a médií, a v mimovládnej organizácii PDCS. V Platforme koordinuje kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Aktuálne vedie Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

 
Mgr. Mária Hatoková
trénerka

Psychologička, supervízorka, lektorka. Vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Dlhoročne pôsobila ako animátorka a neskôr ako školiteľka a poradkyňa v mládežníckych organizáciách, o. i. pracujúcich s „deťmi z ulice“. Absolvovala výmenné pobyty zamerané na spoznávanie dobrovoľníckych programov v partnerských neziskových organizáciách vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku a v Českej republike. V roku 2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska. Od toho času vzdeláva a superviduje dobrovoľníkov a zdravotnícky personál zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba. Od roku 2010 je lektorkou pre akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou. Pracuje v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa v súčasnosti venuje téme rozhodovania.

 

Mgr. Marta Špaleková
trénerka

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny a psychoterapeutický výcvik – prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 – 2010 pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka. Je lektorkou pre akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.