doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
prezidentka, trénerka

Pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike dobrovoľníctva, service-learningu, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe a manažmentu projektov a ďalším témam. Od roku 2002 vedie Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a od roku 2011 je členkou predsedníctva Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Koordinovala viacero medzinárodných a národných projektov v oblasti dobrovoľníctva, napríklad projekt tvorby štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, výskum o dobrovoľníctve na Slovensku, prípravu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a ďalšie. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka, konlutantka a ako akreditovaná supervízorka v sociálnej oblasti.

 

Mgr. Alžbeta Frimmerová (Mračková)
viceprezidentka, projektová manažérka, trénerka, konzultantka - AKTUÁLNE NA MATERSKEJ DOVOLENKE

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu a kvalite v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a iniciovala vznik dobrovoľníckych centier v Trnave a Trenčíne.

 

Mgr. Jana Oravcová (do 31.03.2019)
projektová a PR manažérka

Vyštudovala masmédiá v Trnave (2009), 3 roky pôsobila v business sektore ako projektová manažérka, od roku 2010 súbežne spolupracuje s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde koordinovala niekoľko národných a medzinárodných projektov. V rámci spolupráce s Centrom dobrovoľníctva stála pri zavedení niekoľkých pozitívnych zmien nielen v oblasti projektového manažmentu, ale aj manažmentu dobrovoľníctva, PR a marketingu Centra, stála za realizáciou vzdelávaní, kampaní, je spoluautorkou niekoľkých publikácií súvisiacich s manažmentom dobrovoľníctva. Po návrate z materskej dovolenky ju nájdete hlavne v národnej organizácii Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je tiež členom Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV), naďalej však pracuje v úzkom prepojení s regionálnymi aktivitami Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

 

Ing. Ida Adolfová (od 02.04.2019)
finančná, projektová a PR manažérka

Študovala na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (2002) a už počas štúdia objavila dobrovoľníctvo, ktoré sa stalo súčaťou jej života a neskôr aj profesionálnej praxe. Veľký vplyv na jej život a spôsob myslenia mala trojmesačná dobrovoľnícka práca v Juhoafrickej republike (2008) a trojmesačné štúdium na City University of New York (2013). Od roku 2003 pracuje v Komunitnej nadácii Zdravé mesto, kde sa venuje ekonomike a manažmentu projektov a programov nadácie. Má skúsenosti s dobrovoľníctvom domácim aj medzinárodným, či už v úlohe dobrovoľníčky alebo koordinátorky dobrovoľníckych programov. Je aktívna v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde pôsobí ako koordinátorka zahraničných dobrovoľníkov, školiteľka, projektová manažérka projektov Erasmus+ a ekonómka. Od roku 2018 je v našej organizácii ekonómkou a od apríla 2019 sa rozhodla viac času venovať práci v Platforme, nakoľko ju oslovili aktivity organizácie, projekty a v neposlednom rade ľudia, ktorí v organizácii pôsobia. Vníma ju ako výzvu a príležitosť profesionálne aj ľudsky rásť a v neposlednom rade chce byť súčasťou pozitívnych zmien v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku.

Mgr. Mária Joklová, PhD.
koordinátorka oceňovania Srdce na dlani a koordinátorka projektov Európskeho zboru solidarity

Počas celého svojho štúdia sociálnej práce získavala skúsenosti v rámci mnohých dobrovoľníckych aktivít v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde stála aj pri zrode oceňovania dobrovoľníckej práce Srdce na dlani. Dobrovoľníčenie na vlastnej koži si zažila aj v Španielskej Barcelone, kde pracovala pre organizáciu Casal dels Infants v nízkoprahovom centre so zameraním na prácu s deťmi s rizikom sociálneho vylúčenia. Táto dobrovoľnícka skúsenosť jej okrem iného pomohla uvedomiť si zmysel a miesto dobre koordinovanej práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v oblasti manežmentu dobrovoľníctva. Po návrate zo zahraničia sa takto motivovaná vrátila k téme oceňovania dobrovoľníckej práce Srdce na dlani, ktorej sa venuje na krajskej aj celoslovenskej úrovni. V súčasnosti pre Platformu rozbieha aj koordináciu projektu Európskeho zboru solidarity.

 

 Mgr. Jana Šolcová, PhD.
členka predsedníctva, trénerka

Od roku 2016 je lektorkou nášho akreditovaného tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a spolupracuje v rámci viacerých medzinárodných a národných projektov, ako výskumníčka a členka tímu. Pôsobí tiež ako koordinátorka a lektorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 10 rokov. Vo svojom voľnom čase, ako aj v profesijnom živote sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou. Podieľa sa na sérii vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kompetencií odborných pracovníkov a pracovníčok, ale i dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich s deťmi a mládežou. Pôsobí ako spolupracovníčka a členka výborov vo viacerých mimovládnych organizáciách zameriavajúcich sa na deti a mládež v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách. V súčasnosti je koordinátorkou v dvoch organizáciách – Klub Pathfinder (občianske združenie skautského typu s celoslovenskou pôsobnosťou) a Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica s krajskou pôsobnosťou koordinuje program Spojivko. Svoju pedagogickú, ako aj vedeckú činnosť orientuje aj na inovatívne formy rozvoja sociálnych zručností, neformálne vzdelávanie detí a mládeže, teórie sociálnej práce a to prostredníctvom činnosti na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Gabriela Podmaková
členka predsedníctva, projketová manažérka

Vyštudovala etnológiu a mimoeurópske štúdie na FF UCM v Trnave a UNY v Indonézii. Dobrovoľníctvu sa venuje už od základnej školy, pričom zažila ako to s dobrovoľníkmi môže, ale aj nemusí fungovať. Pracovala na veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave, Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v Škole komunikácie a médií, a v mimovládnej organizácii PDCS. V Platforme koordinuje kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Aktuálne vedie Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

 
Mgr. Mária Hatoková
trénerka

Psychologička, supervízorka, lektorka. Vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Dlhoročne pôsobila ako animátorka a neskôr ako školiteľka a poradkyňa v mládežníckych organizáciách, o. i. pracujúcich s „deťmi z ulice“. Absolvovala výmenné pobyty zamerané na spoznávanie dobrovoľníckych programov v partnerských neziskových organizáciách vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku a v Českej republike. V roku 2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska. Od toho času vzdeláva a superviduje dobrovoľníkov a zdravotnícky personál zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba. Od roku 2010 je lektorkou pre akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou. Pracuje v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa v súčasnosti venuje téme rozhodovania.

 

Mgr. Marta Špaleková
trénerka

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny a psychoterapeutický výcvik – prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 – 2010 pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka. Je lektorkou pre akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.