Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.

Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva.


Platforma združuje dobrovoľnícke centrá  a dobrovoľnícke organizácie  na Slovensku a  svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom nasledovných činností:

  • budovaním infraštruktúry dobrovoľníctva na Slovensku – podporou vzniku nových dobrovoľníckych centier a zvyšovaním kvality existujúcich dobrovoľníckych centier v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, štátnou správou, samosprávou, podnikateľskou sférou a médiami,
  • obhajobou právneho a ekonomického postavenia dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií,
  • presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva, vytváraním grantových schém a darcovstva na podporu dobrovoľníctva a budovania dobrovoľníckych centier zo strany štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, podnikateľskej sféry a jednotlivcov,
  • začleňovaním dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore,
  • podporou rozvoja kapacít a zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov a dobrovoľníkov mimovládnych organizácií a inštitúcií verejnej správy, samosprávy, cirkvi a podnikateľskej sféry,
  • podporou vzniku a rozvoja pracovnej pozície koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja neformálneho vzdelávania a podporou zavádzania dobrovoľníctva a služby pre komunitu do formálneho vzdelávania,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja prípravy pre trh práce

SME ČLENMI:

Európske dobrovoľnícke centrum

The European Volunteer Centre (Centre européen du volontariat – CEV)

Platforma je riadnym členom Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV) so sídlom v Bruseli.

Európske dobrovoľnícke centrum (CEV) spája viac ako 80 národných, regionálnych a lokálnych dobrovoľníckych centier a agentúr podporujúcich dobrovoľníctvo v Európe.

CEV zviditeľnuje a podporuje dobrovoľníctvo advokáciou, zdieľaním vedomostí, budovaním kapacít a tréningom. Cez túto sieť má dopad na tisíce dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií, ktoré hľadajú v  dobrovoľníckych centrách oporu a vnáša do ich práce európsky rozmer.

Spolu s ostatnými európskymi sieťami aktívnymi v dobrovoľníctve si vymieňa stratégie, informácie a skúsenosti z dobrej praxe, aby tak zabezpečilo efektívne a koherentné pokračovanie v napĺňaní cieľov Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Robí tak aj implementáciou jednotlivých odporúčaní zosumarizovaných v P.A.V.E (Policy Agenda for Volunteering in Europe).

Viceprezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Alžbeta Frimmerová (Mráčková) je zároveň aj členkou správnej rady CEV. Zúčastňuje sa na rôznych medzinárodých konferenciách a workshopoch. V roku 2014 sa zúčastnila konferencie CEV VIEWSS Policy Conference zameranú na dobrovoľníctvo v Európskych sociálnych systémoch a sociálnych službách. Facilitovala skupinu s témou „Organizácie občianskej spoločnosti ako poskytovatelia služieb“. Viac o konferencii sa môžete dozvenieť z tohto linku a fotografie nájdete tu.

Jednou z aktivít, ktoré CEV organizuje pre svojich členov sú stáže. V roku 2012 sa takejto stáže zúčastnila aj naša členka – Tatiana Matulayová. Pozrite si krátke video.

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Platforma je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.
V Rade presadzuje záujmy v prospech rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa intenzívne podieľala na príprave Koncepcie pre rozvoj občianskej spoločnosti schválenej vládou SR vo februári 2012.

Členovia Platformy pracovali na tvorení a pripomienkovaní Zákona č. 406/ 2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako súčasť Rady vlády na tvorení a pripomienkovaní Zákona o registri MNO - v schvaľovaní na jeseň 2018.

 

 

Základné materiály

 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2018

Výročná správa za 2017

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2017

Výročná správa za 2016

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2016

Výročná správa za rok 2015

Zápisnica z Valeného zhromaždenia 2015

Výročná správa za rok 2014

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012


Stanovy

Stanovy Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií


Dizajn a logá:

Dizajn manuál

PDCO základné logo

PDCO sekundárne logo