Oceňovanie Angažovaná škola so silnými partnermi. Druhý ročník podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne

Už tento mesiac v máji spustíme spoločne s našimi partnermi prihlasovanie do druhého ročníka národného oceňovania materských, základných a stredných škôl Angažovaná škola, ktoré je súčasťou medzinárodného oceňovania service learningových projektov Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.

Národné kolo na Slovensku zaznamenalo hneď v prvom ročníku v roku 2020 významný záujem slovenských škôl, ktoré už stihli stratégiu service learning zapojiť do vyučovacieho procesu. V roku 2021 plánuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) projekt Angažovaná škola ako i stratégiu service learning podporiť ešte výraznejšie, a to aj nadviazaním spolupráce s významnými partnermi.

Ešte užšie bude oceňovanie Angažovaná škola podporovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), ktoré už vlani prevzalo nad oceňovaním záštitu. V týchto dňoch PDCO uzatvára s MŠVVaŠ podpis memoranda o spolupráci, ktorého výsledkom bude ešte užšia koordinácia, propagácia oceňovania aj účasť na hodnotení projektov a vyhlasovaní výsledkov spolu s oficiálnym udeľovaním značky Angažovaná škola.

Rozširovanie stratégie service learning na Slovensku zároveň najnovšie podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne, s ktorou od 1. mája do 1. novembra 2021 realizujeme projekt Angažovaná škola zameraný na propagáciu service learningových projektov a zavádzanie stratégie na ďalších školách.

Angažovaná škola je značka, ktorá zviditeľňuje školy podporujúce výchovu a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Druhý ročník oceňovania národnou cenou Angažovaná škola má prispieť k posilneniu motivácie škôl zavádzať do svojich kurikúl výchovu k dobrovoľníctvu a priniesť ocenenie dobrých príkladov z praxe.

Verejné prezentovanie možností ako prepájať výučbu v školách s napĺňaním potrieb komunít povzbudí pozitívne vnímanie úlohy školy pri výchove k aktívnemu občianstvu. Predstavením zaujímavých príkladov prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, ukážkou ako aplikovať v škole získané poznatky na riešenia reálnych potrieb komunít posilníme povedomie o úlohe školy v príprave mladých ľudí na život v demokratickej spoločnosti.

Pre posilnenie efektu zavádzania výchovy k dobrovoľníctvu na školách ponúkneme vzdelávanie skupine zamestnancov rôznych škôl naprieč Slovenskom, ktorých kompetencie v tejto oblasti zlepšíme. Akreditované vzdelávanie Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktoré máme vo svojej ponuke tréningov už druhý rok, je určené pedagógom, pedagogičkám a odborným zamestnancom a zamestnankyniam škôl, ktorí/é chcú výchovu k dobrovoľníctvu u svojich žiakov a žiačok rozvíjať.

Viac informácií o oceňovaní Angažovaná škola nájdete na oficiálnom webe www.angazovanaskola.sk.

 

pdco logo angazovana skola logo SL Award logo 2021 left iuventa   logo minedu logo Nadacia BLUE EZS eplus