Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spúšťa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu národné oceňovanie Angažovaná škola. Ide o prvé oceňovanie svojho druhu na Slovensku určené pre materské, základné a stredné školy, ktoré do svojej výučby zapracovali modernú vyučovaciu stratégiu service learning, ktorá sa stáva štandardnou súčasťou učebných osnov po celom svete.

Ide o medzinárodne uznávanú edukačnú metódu, ktorej cieľom je prepojenie klasického vyučovania s potrebami reálneho života prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. Tie sa stávajú nástrojom na získavanie a rozvíjanie zručností a schopností žiakov a žiačok popri formálnom vzdelávaní, čo prispieva k zvyšovaniu zamestnateľnosti mladých ľudí, rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti a objavovaniu skrytých talentov. Zároveň mladých ľudí vedie k solidarite a formuje ich mieru angažovanosti a záujmu o potreby okolia a spoločnosti v dospelosti.

Oceňovanie Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt má za úlohu vyzdvihnúť školy, ktoré majú záujem, okrem štandardného vzdelávania, pracovať na osobnom rozvoji žiakov a žiačok prostredníctvom dobrovoľníctva, či už pre ich lepšie uplatnenie sa v živote alebo budovanie aktívneho občianstva. Prihlasovanie škôl do národného oceňovania Angažovaná škola prebieha do 31. júla 2020. Školy nájdu všetky informácie na webe www.angazovanaskola.sk.

Víťazná škola obdrží oficiálnu značku Angažovaná škola, ktorá bude atraktívnou referenciou v prístupe školy k žiakom a žiačkam aj pre samotných rodičov, a bude Slovensko reprezentovať na úrovni strednej a východnej Európy na medzinárodnom oceňovaní Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.

„Teším sa, že aj na európskej úrovni vzniklo prvé oceňovanie svojho druhu, ktoré podporí šírenie metódy service learning v školách v našom regióne. Aj súčasná pandémia ukázala, ako dôležitá je solidarita a angažovaná spoločnosť, ktorej rozvoj začína práve v mladom veku. Prostredníctvom dobrovoľníckych programov prepojených s formálnou výučbou sa pritom žiaci a žiačky môžu zlepšovať vo vzdelávacej oblasti a rovnako rozvíjať svoju schopnosť spolupráce s druhými, nachádzať novú motiváciu k učeniu, osvojovať zodpovednosť a schopnosť riešiť problémy a robiť lepšie rozhodnutia,“ hovorí doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je organizátorom oceňovania a rozvíja uvedenie modernej stratégie do praxe na Slovensku.

Prostredníctvom metódy service learning školy napĺňajú ciele Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prijatej ministerkou školstva v roku 2018. Koncepcia a  jej zavedenie do praxe má prispieť k tomu, aby dobrovoľníctvo bolo prirodzenou súčasťou životného štýlu ľudí a života komunít na Slovensku, čím sa škola prepojí s reálnym životom.

Metóda service learning je najrozvinutejšia na americkom kontinente. Stala sa štandardom vo vzdelávaní v USA, kde sa využíva na základných, stredných aj vysokých školách, rovnako sa rozšírila v Latinskej Amerike. Aktuálne ju významne rozvíjajú tiež univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe.

V reakcii na súčasnú pandemickú situáciu Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií prispôsobila poskytovanie tréningov metódy service learning pre školy a pracovníkov s mládežou, ktorí dosiaľ s novou stratégiou nepracujú, a pripravila plnohodnotný online kurz, ktorý začína 28. mája 2020. Školy sa doň môžu naďalej prihlasovať prostredníctvom webu www.dobrovolnickecentra.sk.

Oceňovanie Angažovaná škola pripravila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s International Organization “Interactive Open Schools” (MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe (CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning (CLAYSS). Realizácia projektu je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.

iuventa  logo minedu