S cieľom budovať kapacity v dobrovoľníckom sektore na presadzovanie rodovej rovnosti a na boj proti diskriminácii, vrátane diskriminácie na základe pohlavia aj iných faktorov po prvýkrát využilo Európske dobrovoľnícke centrumformu subgrantingu na podporu aktivít svojich členských organizácií. V rámci programu VERA (Volunteering, Equality, Rights and Action) udeľovalo subgranty v príslušných 4 oblastiach.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií získala dva granty spolu v hodnote 30.000€ (15.000€/projekt) v oblastiach Equality a Action.

Projektové aktivity budú realizované od 1.mája 2023 do 10. decembra 2023.

Projekt z oblasti Equality má za cieľ vytvoriť národný plán rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier. Vychádzať budeme z odpočtu podobného plánu prijatého vládou SR v roku 2013 a ďalších strategických dokumentov na národnej úrovni obsahujúcich opatrenia z oblasti dobrovoľníctva. Dokument bude tvorený participatívnym spôsobom zapojením zástupcov všetkých sektorov s rôznym typom skúseností s organizovaním dobrovoľníctva. V júnu 2023 realizujeme 3 okrúhle stoly (v Trnave, Prešove a Banskej Bystrici), ktorého výstupy bude možné v septembri 2023 pripominekovať an online stretnutí. Výsledný dokument bude odporúčaný vláde SR a bude podkladom pre advokačné aktivity Platformy v prospech dobrovoľníctva na Slovensku.

Projekt podporený z oblasti Action sa zameriava na podporu rozvoja vybraných krajských dobrovoľníckych centier. Zástupkyne dobrovoľníckych centier na spoločnom stretnutí v septembri 2023 definujú štandardy dobrovoľníckych centier, základný rozsah úloh, ktoré má také centrum plniť a svoju aktuálnu pozíciu vo vzťahu k nim. Identifikujú svoje silné stránky a limity a vytvoria plány svojho rozvoja. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií poskytne podporu pri tvorbe týchto plánov a účasť na advokačných aktivitách na úrovni samospráv, ktoré budú smerovať k napĺňaniu vytvorených plánov rozvoja.  

Ďalšie informácie k projektu VERA nájdete na https://www.europeanvolunteercentre.org/vera-call-for-proposals  

image.png