Projekt Objav dobrovoľníctvo! / Discover Volunteering! je 20 mesačný projekt (5/2019 – 12/2020) v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity (EZS), ktorý v spolupráci s partnerskou organizáciou v Španielsku Asociaciación Gantalcalá zahŕňa aktivity od hľadania a výberu vhodného kandidáta/tky, prípravy a vyslania dobrovoľníka do hostiteľskej krajiny, až po prijatie a hosťovanie dobrovoľníka/čky  na Slovensku na pôde Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií počas 12 mesiacov.

Poslanie a ciele projektu

Zmyslom projektu je vytvoriť mladému človeku vo veku 18 – 30 rokov priestor na sebarozvoj, získanie skúseností, zručností a kompetencií, a snaha pozitívne podporiť jeho smerovanie a uplatnenie v osobnom a profesionálnom živote. Prostredníctvom skúsenosti z fungovania v podmienkach inej kultúry a zvyklostí, ako aj aktívnej participácie na dobrovoľníckych aktivitách v našej organizácii, má možnosť pochopiť význam občianskej partipácie a angažovanosti v prospech iných, rozvíjať sa nielen osobnostne a profesionálne, ale aj podieľať sa na podpore rozvoja a šírení myšlienky dobrovoľníctva a solidarity ako takej, a pomôcť tak podporiť ciele a potreby našej organizácie.

Z dlhodobého hľadiska má projekt za cieľ:

 • podporiť a rozvinúť potenciál mladého človeka, jeho osobnostný rast, jeho vedomosti, zručnosti, kompetencie a skúsenosti, rozvoj (inter)kultúrnych, sociálnych a občianskych kompetencií a zvýšiť jeho šance na plnohodnotný život a uplatnenie sa na trhu práce,
 • zvýšiť informovanosť o možnostiach dobrovoľníctva na Slovensku, príp. v zahraničí, vrátane možností zapojenia sa mladých prostredníctvom projektov EZS,
 • zvýšiť informovanosť o prínosoch dobrovoľníctva a účasti na projekte EZS v individuálnej, komunitnej a celospoločenskej rovine,
 • posilniť status dobrovoľníctva a myšlienku dobrovoľníctva v spoločnosti a vyzdvihnúť potrebu a miesto solidarity v spoločnosti budovanej na príncipoch inklúzie,
 • zatraktívniť dobrovoľníctvo a EZS pre mladých ľudí.

Realizácia projektu prostredníctvom aktivít dobrovoľníka/čky prináša benefity pre všetky zúčastnené strany – dobrovoľníka/čku, organizáciu, komunitu a spoločnosť, pretože má za úlohu:

 • propagovať a šíriť informácie o možnostiach dobrovoľníctva a EZS na lokálnej, regionálnej, národnej, príp. Európskej úrovni prostredníctvom kreatívnych obsahov (fotografie, súvisiace obrázky a texty, videá, sociálne siete, média, workshopy, plagáty a i.),
 • priťahovať pozornosť na dobrovoľnícke aktivity a možnosti zapojenia sa do dobrovoľníctva na príkladoch dobrej praxe,
 • vyzdvihovať benefity, ktoré dobrovoľníctvo v individuálnej, komunitnej a celospoločenskej rovine prináša,
 • osobitne venovať pozoronosť možnostiam pre zapojenie mladých v dobrovoľníctve (aj prostredníctvom zapojenia v rámci EZS), t.j. smerovať propagačné aktivity na túto cieľovú skupinu, a zamerať sa na benefity, ktoré to mladým ľuďom prináša,
 • pomôcť Platforme pri organizovaní kampaní, podujatí pre verejnosť, a aktivít zacielených na komunitu (členské organizácie, ostatné organizácie a inštitúcie, dobrovoľníkov)
 • vytvoriť príležitosť mladému človeku aktívne participovať v oblasti rozvoja a šírenia myšlienky dobrovoľníctva,
 • vytvoriť príležitosť a pomáhať mladému človeku aktívne particpovať na vlastnom rozvoji, rozvoji kreativity, myšlienok a nápadov,
 • sprostredkovať mu vedomosti, zručnosti a komptenecie, ktoré mu uľahčia orientáciu v jeho osobných aj profesionálnych potrebách a cieľov, a jeho uplatnení sa na trhu práce,
 • pozitívne ovplyňovať jeho postoje, správanie a hodnoty v smere rozvoja prosociálneho správania, občianskej zodpovednosti a participácie,
 • zhodnotiť jeho/jej získané zručnosti a kompetencie, ako aj celkový rozvoj a výhody, ktoré daná skúsenosť dobrovoľníkovi/čke priniesla prostredníctvom certifikovaných nástrojov (D-zručnosti, Youthpass), ktoré môže využiť v ďalšom uplatnení

 

Aktivity dobrovoľníka/čky v rámci projektu a zabezpečenie procesu vzdelávania

Aktivity sú zamerané na zber, tvorbu a dokumentáciu kreatívnych obsahov zo „sveta dobrovoľníctva“ ako sú fotky, obrázky, krátke videá, plagáty, pozvánky, a ich zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí. Na propagáciu dobrovoľníctva a EZS smerom k organizáciám, verejným inštitúciám pracujúcich s mladými ľuďmi, a pomoc zatraktívniť dobrovoľníctvo ako zaujímavú príležitosť a formu angažovanosti a občianskej participácie.

Jadrom práce dobrovoľníka/čky je zber materiálu (fotky, videá, rozhovory) v teréne (v komunite – medzi dobrovoľníkmi, dobrovoľníckymi organizáciami, počas kampaní, workshopov, tréningov, konferencií a ostatných podujatí, vrátane aktivít v rámci ESC). Získaný materiál by mal dobrovoľník/čka archivovať pre interné potreby organizácie, a tiež ďalej spracovávať prostredníctvom grafického softvéru a vytvárať z neho finálny kreatívny a zaujímavý produkt vhodný na šírenie myšlienky dobrovoľníctva smerom von. K týmto aktivitám patrí aj práca so sociálnymi sieťami (FB, Instagram). Vytvorenie, správu a sýtenie konta na Instagrame. Dobrovoľník/čka má priestor navrhnúť a vytvoriť svoj vlastný projekt, prostredníctvom, ktorého bude propagovať dobrovoľníctvo a aktivity v EZS.

Celý priebeh aktivít počas projektu je založený na prístupe Service Learning, ktorý charakterizuje spojenie vzdelávania so službou v komunite. Spojenie sa uskutočňuje tak, aby k učeniu a personálnemu rozvoju dobrovoľníka/čky dochádzalo prostredníctvom jeho služby, t.j. dobrovoľníckych aktivít. Tie vychádzajú z definovania vzdelávacích potrieb dobrovoľníka, a z reálnych potrieb organizácie a komunity.  Dôležitým prvkom service learningu je aj leadership mladého človeka, to znamená, že aktivity sú naplánované, realizované aj vyhodnotené mladým človekom. Nakoľko je proces učenia sa formou realizácie dobrovoľníckych aktivít založený na experimentálnom učení, uvedomujeme si dôležitosť pravidelnej reflexie. Za týmto účelom využívame reflexívny denník, v ktorom má dobrovoľník/čka možnosť reflektovať svoje každodenné skúsenosti vo vzťahu k naplánovaným cieľom, ako aj pravidelné reflexívne stretnutia so supervízorkou a koordinátorkou. Proces učenia je podporený aj mentorom/kou, a spoluprácou v rámci pracovného tímu. V prípade chýbajúcich vedomostí a zručností pre výkon konkrétnych aktivít je pre dobrovoľníka zabezpečené dodatočné školenie/tréning. S celou filozofiou vedenia projektu je dobrovoľník/čka oboznámený už v procese jeho/jej orientácie a zaškolenia. Priebežnou reflexiou vytvárame zároveň dokumentáciu k preukázaniu a zhodnoteniu nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií. Pre ich validáciu je využitý Youthpass a on-line nástroj D-zručnosti pre zamestnanie.

Projekt Objav dobrovoľníctvo! / Discover Volunteering! č. 2019-1-SK02-ESC11-002044 je v rámci  programu Európsky zbor solidarity financovaný z Európskej únie spravovaný Národnou agentúrou Erazmus+ pre oblasť mládeže a športu, Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

ESC logologo mineduiuventaeu flag co funded pos rgb left